MODLITWY

MOC EGZORCYZMU
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1
LINK! DO CZĘŚCI 3

Przed odmawianiem Egzorcyzmu wzywajmy Chóry Anielskie do pomocy i obrony. W tym czasie Bóg wysłał na ziemię Aniołów do pomocy ludziom. Oni mają ogromną moc wstawienniczą u Boga.

1. Aniołowie Stróżowie
2. Archaniołowie
3. Aniołowie Dnia - przydzieleni dodatkowo do pomocy.

Należy ich wzywać w modlitwach i każdym czasie, prosić o ochronę. Miliony Aniołów na próżno czekają na wezwanie i modlitwę ludzi. Jeśli nie wezwiemy Aniołów ręce ich są zawiązane a ich pomoc ograniczona. Nie trzymajmy swoich aniołów pomocników na bezrobociu, co dzień czekają aby nas wspierać. Należy uruchomić tą wielką anielską moc.

MATKA BOŻA:

Módlcie się do Aniołów Świętych i do wszystkich chórów anielskich, którzy zostali wysłani by was wspierać w wielkiej bitwie duchów, w którą wszyscy jesteście wplątani. Aniołowie przynoszą światło na ziemię.

MODLITWA DO ANIOŁÓW

O Święci Aniołowie, przybywajcie z waszymi zastępami i własną potęgą i okażcie nam oraz wszystkim ludziom waszą pomoc.

Dajcie też poznać waszą moc, żeby wasze serca rozpaliły się czcią Boga i Maryi, naszej królowej. Amen

MODLITWA DO ŚW. ARCHANIOŁA MICHAŁA

Książę Najchwalebniejszy niebiańskiego wojska Św. Archaniele Michale, broń nas w walce przeciwko książętom i władzom, przeciwko władcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nieprawości w przestworzach. Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg na obraz podobieństwa Swojego stworzył i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką.

Ciebie jako Stróża i Patrona czci Św. Kościół. Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi abyś je w największym szczęściu umieścił Błagaj Boga pokoju aby starł szatana pod nogami naszymi aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi.

Przekaż nasze prośby przed Oblicze Najwyższego aby rychło uprzedziło nas Miłosierdzie Boże i abyś schwytał smoka, który jest diabłem i szatanem i związanego rzucił do przepaści aby nie zwodził więcej ludzi.

EGZORCYZM
(stojąc)

W Imię Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Bogurodzicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich Świętych ufając w powagę naszego świętego posługiwania przystępujemy bezpiecznie.

PSALM 67

Niech powstanie Bóg i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego i niech uciekają ci, którzy Go nienawidzą sprzed oblicza Jego. Jak rozprasza się dym, tak niechaj się rozprasza jak rozpływa się wosk w obliczu ognia tak niech zginą grzesznicy sprzed Oblicza Bożego. Oto przed Krzyżem Pańskim uciekają moce przeciwne. Zwycięża lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida. Niech Miłosierdzie Twoje o Panie będzie nad nami. Ponieważ zaufaliśmy Tobie.

Egzorcyzmujemy

ciebie wszelki nieczysty duchu, wszelka szatańska mocy, wszelkie napaści piekielnego przeciwnika, wszelki legionie, wszelki zborze i sekto diabelska, w Imieniu Mocy Pana naszego Jezusa Chrystusa, wykorzeń się i uciekaj z Kościoła Bożego od dusz na obraz Boży stworzonych i Najdroższą Krwią Baranka odkupionych.

Nie odważ się więcej wężu najchytrzejszy oszukiwać ludzki ród, prześladować Kościół Boży i wybranych Bożych przesiewać i przetrząsać jakby pszenicę.

Niech ci rozkaże Bóg Najwyższy, któremu w wielkiej twojej pysze czynisz się równym, który chce zbawić wszystkich ludzi i chce aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Rozkazuje ci Bóg Ojciec, rozkazuje ci Bóg Syn, rozkazuje ci Bóg Duch Święty, rozkazuje ci Chrystus. Odwieczne słowo Boże, które ciałem się stało dla zbawienia rodzaju ludzkiego, zgubionego przez twoją zawiść, upokorzyło się samo, stawszy się posłusznym aż do śmierci.

Chrystus, który kościół swój zbudował na silnej skale i oświadczył, że bramy piekieł nigdy Go nie zwyciężą, ponieważ z nim będzie zawsze każdego dnia aż do skończenia świata.

Rozkazuje ci tajemnica Krzyża i moc wszystkich tajemnic wiary chrześcijańskiej. Rozkazuje ci Bogurodzica Maryja, która pyszną twoją głowę od pierwszej chwili swego Niepokalanego poczęcia w swojej pokorze starła. Rozkazuje ci wiara Świętych Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich Apostołów.

Rozkazuje ci krew Męczenników i pobożne wstawiennictwo wszystkich Świętych. Przedto smoku przeklęty i wszelkie legiony diabelskie, zaklinamy cię przez Boga Żywego, przez Boga Prawdziwego, przez Boga Świętego, przez Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego jedynego nam dał aby wszelki, który wierzy w Niego nie zginął lecz miał życie wieczne. Przestań uwodzić stworzenie ludzkie i poić go trucizną wiecznego potępienia, przestań szkodzić i zarzucać sidła na człowieka wolność. Idź precz szatanie, wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa, wroga ludzkiego zbawienia. Daj miejsce Chrystusowi, w którym nic nie znalazłeś z twoich dzieł. Upokorz się przed potężną Ręką Boga, drżyj i uciekaj ponieważ my wzywamy Święte Imię Jezusa, przed którym drżą piekła, któremu moce Niebios i Potęgi panowania są podległe, któremu Cherubiny i Serafini nieustającym wołaniem chwalą, mówiąc: Święty, Święty , Święty Pan Bóg zastępów.

(klęcząc)
Panie wysłuchaj modlitwę moją. A wołanie moje niech do ciebie przyjdzie Pan z wami i duchem twoim.

MÓDLMY SIĘ

Boże Niebios, Boże ziemi, Boże Aniołów, Boże Archaniołów, Boże Proroków, Boże Apostołów, Boże Męczenników, Boże Wyznawców.

Boże, który posiadasz moc dać życie po śmierci i spokój po pracy, ponieważ nie ma Boga poza Tobą i być nie może. Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, którego królestwu nie będzie końca, pokornie prosimy Majestat Twojej Chwały abyś piekielnych duchów wszelkiej władzy: sidła, oszustwa i niegodziwości nas potęgą swoją wyzwolić i nietkniętych ustrzec raczył, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Od sideł szatańskich, Wyzwól nas Panie abyś Kościół Twój Święty zachował w Twej służbie bezpieczny i wolny. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Abyś nieprzyjaciół naszych upokorzyć raczył Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

(teraz należy pokropić miejsce wodą Święconą i odmówić 3 x Zdrowaś Mario ... i modlitwę do Aniołów dla ochrony samego siebie).

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI

O wielki Książę Niebieski, Święty Archaniele Michale, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem twoich modlitw i licznymi twoimi dobrodziejstwami staje przed tobą w towarzystwie mojego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów, których biorę za świadków mojego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swojego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanowiłem(am) sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje abym nigdy nie obraził(a) Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość. A w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Amen.

Vancouver
11Nov.2007

WIESŁAWA