ZMIANY W DNA

ZMIANY KOMÓRKOWE
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 2

LINK! DO CZĘŚCI 4
 

Tkanki naszych ciał są zbudowane z komórek. Dzisiejszy człowiek żyje troszkę w niezwykłym czasie - doświadczenia - przejścia na wyższy poziom komórkowy naszych ciał. Nasze ciała są powiązane z systemem solarnym, w którym następują zmiany prędkości światła i przeniesienie naszej planety Ziemi i ziemskich organizmów na poziom subatomiczny.

Żyjemy w okresie przebudzenia, ale zupełnie innego, niż przebudzenie po przespanej nocy. Ludzkie ciała są nadal śpiące lecz w chwili wniknięcia w nich coraz większej ilości światła - wielkiej fali nadciągającej z Drogi Mlecznej, w drodze mistycznego mechanizmu ognia doświadczymy niezwykłego cyklu poprzez śmierć starego ciała i przebudzeniu po głębokiej nocy, ludzkie komórki nerwowe już inaczej wibrujące przeniosą nas na wyższy poziom subatomiczny.

Nie tylko ludzkie ciało, ale i Ziemia przyśpieszy własne wibracje. Już wspólnie połączony cały ten system popłynie bliżej Plejad. Subatomiczny poziom zmieni ludzkie ciała, a w chwili przejścia Ziemi w piąty wymiar dokona się reszta zmian w człowieku. W chwili przejścia naszej planety na wyższy poziom gwałtownie zmieni się ludzka świadomość. Nastąpi wielkie przebudzenie z poziomu solarnego na planetarny, a ciało ulegnie całkowitej przemianie we wszystkich dotychczasowych organach.

Pod wpływem delikatniej infuzji nowych elektromagnetycznych impulsów - pierwsze zaistnieją zmiany w człowieka komórkach. Poprzez wymianę starych struktur energii i przetransferowanie w to samo miejsce nowych już wyższych energii, nastąpi transformacja. Będzie to wielki oddech dla ciała, olbrzymia przemiana i przebudowa. Będą też następować liczne i zaskakujące zmiany w ciele.

Komórki otrzymają nowe informacje i świeże impulsy do dalszego życia. Ten proces odbędzie się automatycznie. Każdy kto dosięgnie tego procesu, w swoim czasie zostanie automatycznie aktywowany na wielu poziomach. Jednym z największych osiągnięć będzie dojście do mądrości ciała za pomocą komórkowej pamięci aktywowanej procesem transformacji DNA.

W komórce znajduje się też RNA - kwas rybonukleinowy, występujący w jądrze komórkowym i cytoplazmie. Kwasy rybonukleinowe dzielą się na 4 główne rodzaje:

1. RNA zawierający informacje określające kolejność łączenia aminokwasów w cząsteczce białka, zwanym informacyjnym kwasem rybonukleinowym (mRNA).

2. RNA przenoszący aminokwasy i odczytujący kodony w mRNA, zwanym przenoszącym kwasem rybonukleinowym (tRNA).

3. RNA wchodzący w skład rybosomów, struktur komórkowych, na których odbywa się proces translacji (proces syntezy białka), zwanym rybosomowym kwasem rybonukleinowym (rRNA).

4. małe cząsteczki RNA pełniące ważną funkcję w komórce związanych z ekspresją materiału genetycznego.

RNA jest zazwyczaj jednoniciowy, czasami tworzy podwójne pętle, postać dwuniciowa analogiczne do dwuniciowego DNA. Występuje głównie jako materiał genetyczny niektórych wirusów i wiroidów. W przypadkach wirusów RNA zawierających pojedynczą nić kwasu nukleinowego można mówić o polarności nici. Nić o dodatniej polarności to taka, która może pełnić funkcję mRNA, zaś nić o ujemnej polarności to taka, która jest komplementarna do mRNA. Cząsteczki RNA mimo, że zbudowane tylko z jednej nici mogą przyjmować bardzo skomplikowane struktury przestrzenne.

Komórka jest najmniejszą jednostką każdego żywego organizmu. Głównym jej składnikiem, w którym zlokalizowana jest informacja genetyczna jest jądro komórkowe. W skład jądra komórkowego wchodzi otoczka jądrowa, jąderko, chromatyna, kariolimfa.
Otoczka jądrowa oddziela jądro od cytoplazmy lecz zachowuje z nią łączność przez liczne pory. Wnętrze jądra komórkowego wypełnia sok jądrowy, kariolimfa, w którym mieści się chromatyna. Chemicznymi składnikami chromatyny są: DNA i białka. Cykl życia komórki zaczyna się w momencie jej powstania w wyniku podziału komórkowego. W zależności od etapu w cyklu życiowym komórki materiał genetyczny występuje w postaci chromatyny lub chromosomów.

Chromosomy

są strukturami powstającymi w jądrze komórkowym na wskutek spiralizacji chromatyny, występującymi na początku podziału komórkowego. Chromosom zbudowany jest z 2-ch chromatyd połączonych ze sobą centromerem, a on z kolei dzieli chromosom na dwa ramiona i jest miejscem do którego w trakcie podziału przyłącza się wrzecionko podziałowe. Każdy żyjący gatunek posiada w swoich komórkach stałą charakterystyczną liczbę chromosomów. Wszystkie osobniki należące do jednego gatunku mają jednakową liczbę chromosomów o tej samej postaci. Liczba chromosomów jest stała w jądrach wszystkich komórek ciała.

Wszystkie typy ciała tego samego gatunku zawierają zawsze tą samą liczbę chromosomów. U człowieka występuje 23 pary.

RNA pełni wiele istotnych funkcji podczas wykorzystania informacji zawartej w strukturze DNA do produkcji białek (biosyntezy białka).

DNA jest to kwas deoksyrybonukleinowy i jest on nośnikiem informacji genetycznej w komórce. Cząsteczka DNA składa się z dwóch długich nici polinukleodytowych. Nici te są związane ze sobą wiązaniem wodorowym. DNA posiada wiele informacji o nas samych i pozwala głębiej zrozumieć osobowość. Wyraża, kim naprawdę jest człowiek? Na wyższym subatomicznym poziomie w pełni odkryje, że osobowość i boskość żyje w jednym ciele.

"... Ja żyję w Ojcu, a Ojciec żyje we mnie..."
"... Ja i Ojciec jesteśmy jedno..."

(słowa Jezusa)

DNA zmieni struktury emocjonalne, dotychczasowe myślenie,  spowoduje zmiany biochemiczne w ciele i dokona olbrzymich zmian w mózgu. Właśnie z tego powodu taki człowiek będzie odczuwał bóle głowy połączone z zawrotami i nudności. Doświadczy uczucia zagubienia. Będą występować zachwiania równowagi w płynie mózgowo-rdzeniowym z powodu nagłych zmian minerałów potrzebnych w tym czasie na nową przebudowę komórkową. Powoli będzie następował naturalny proces przebudowy genetycznego systemu i zmian w DNA na wyższy poziom, powrotu do 12 nitek DNA. Proces ten jest zwany wniebowstąpieniem.

Wniebowstąpienie jest procesem, w którym człowiek jest wyniesiony poprzez wyższe wibracje, ponad czas na wyższy eteryczny poziom. Nitki DNA są połączone z systemem ciała i mózgu. System czakr jest potężnym transformatorem energii, który dostarcza świadomości każdej komórce. 12 nitek DNA wyniesie człowieka na poziom Chrystusowy, tzw. "Wyższe Ja" połączy się z duszą i poprzez RNA da odczuć duszy właściwy nowy sens bycia. Światło otworzy świadomość i uruchomi +/- polarności światła przynależne do DNA i RNA, jako świadomości człowieka idącego od ciemności do światła.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił olbrzymi postęp w dziedzinie genetyki. Postęp inżynierii genetycznej umożliwił sekwencjonowanie i pokrewieństwa między organizmami. Określenie tempa ewolucji genomów posłużyły do badań ewolucji gatunku. Genetyka zainspirowała nowe spojrzenie na wszystkie etapy ewolucji i dała nowe hipotezy powstania życia i odnalezienia przodka współczesnego człowieka.

Generalnie powstanie i rozwój życia na Ziemi można przedstawić w trzech głównych etapach:

1. Ewolucja chemiczna
- w wyniku której powstały cząsteczki organiczne

2. Samoorganizacja
- powstały związki organiczne w replikujące się struktury.
Na tym etapie ujawniły się pierwsze żyjące organizmy.

3. Ewolucja biologiczna
- prowadząca do dzisiejszego zróżnicowania życia.

W dzisiejszych komórkach rolę nośnika informacji genetycznej pełni DNA. Zawiera on zapis sekwencji RNA, która jest tworzona na matrycy DNA dzięki zasadzie porównania się zasad azotowych; a następnie b
iałka w każdym znanym organizmie pełnią różne role. Zapewniają prawidłowe funkcje komórki. Mają interesujące właściwości, że dzięki praktycznie nieskończonej liczbie kombinacji występujących w nich 20-stu różnych aminokwasów mogą przyjmować bardzo różną budowę i pełnić bardzo różne funkcje, a DNA powstaje dzięki białkom.

W rozważaniach na temat początków życia na Ziemi zawsze pojawia się pytanie: co powstało najpierw w ewolucji: DNA czy białko? I ten sam dylemat: czy pierwsza była kura czy jajko?

Ale dzisiejsi naukowcy doceniają rolę trzeciego czynnika uczestniczącego w zamknięciu cyklu życia, mianowicie RNA, który niewątpliwie odgrywa rolę nośnika informacji genetycznej, wykazującym również właściwości enzymatyczne. Ta cząsteczka pozwoliła wyjść z tego zaklętego koła DNA - białko - DNA.

cdn...

Vancouver
17 July 2007

WIESŁAWA