ZMIANY W DNA

JEDNA DROGA DO DOMU
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

LINK! DO CZĘŚCI 3

Ziemia egzystuje w trzecim wymiarze lecz w krótkim czasie znajdzie się w wymiarze piątym. Nie będzie więcej trzeciego wymiaru jak obecnie nie mamy na Ziemi pierwszego i drugiego. Wszystko co wiemy na ten temat znajduje się w intelektualnej wiedzy i w pamięci duszy. Wkrótce trzeci wymiar też przestanie istnieć. Proces wzniesienia się w wyższy wymiar nastąpi w każdym rodzaju stworzenia. Procesy przechodzenia w wyższe wymiary powodowane są światłem o wyższej wibracji, które wchodzą w nasze komórki i produkują więcej ATP.

ATP jest przenośnikiem energii z jednego miejsca w drugie, gdzie jest odpowiednio wykorzystywana (maleńka energetyczna elektrownia). ADP - cząsteczka zawierająca jedynie 2 fosforany powstaje podczas reakcji ATP z jednym wiązaniem wysokoenergetycznym.

Człowiek sam kreuje samego siebie i własne ciało.

W jaki sposób będą się w ciele rozkładać związki organiczne wynika tylko z jego działalności. Oddziałowują albo szkodliwie, albo pozytywnie. Ważne, aby umieć odpowiednio oczyścić własne ciało, ulepszyć biologię, usunąć osady i inne zanieczyszczenia, niszczące mikroorganizmy. Niezmiernie ważnym czynnikiem jest oddychanie. Ogromną rolę w rozwoju duchowym odgrywa środowisko. Na pewno ci, którzy mieszkają w zanieczyszczonym powietrzu nie będą mogli szybko przebudzić procesu aktywacji wyższych ciał. Ważna jest również ilość mieszkańców na obszarze, w którym mieszkamy. Przeludnienie również nie wpływa pozytywnie, podobnie jak rośliny rosnące masowo na małym skrawku ziemi są marne i karłowate.

Trzecią bardzo ważną rzeczą jest pokarm. Wiele pokarmów działa destruktywnie, wytwarza bakterie, grzyby, wiele czynników zawiera żywe bakterie np. liście tytoniu i produkty zwierzęce, które zabierają tlen i doprowadzają do ciężkich chorób.

Jeśli chcemy wyzwolić świetliste ciało musimy bardzo uważać na własne odżywianie. Zwrócić uwagę na związki organiczne i nieorganiczne. Należy umieć zrozumieć ich role w ludzkim organizmie. W chwili wprowadzenia do organizmu niewłaściwych czynników zostaje zaburzone RNA - DNA, nie są zdolne do wytwarzania enzymów. W ten sposób informacja genetyczna nie może być przekazana, zaburzone są procesy metaboliczne (oddychanie i zdobywanie energii).

Największą masę w jednej komórce stanowi woda - ok. 85%, reszta to sucha masa, białko, rybosomy, kwasy rybonukleinowe, wielocukry, tłuszcze.

Woda jest czynnikiem, który bierze udział w reakcji biochemicznej - hydrolizie, podczas której rozpadają się duże cząsteczki na mniejsze, zachodzą procesy uwadniania i utleniania. Cząsteczki wody poprzez jony powodują zdobywanie energii.

Biochemia - wszystkie reakcje zachodzące w organizmie żywym, dzięki którym może żyć. W odpowiednim czasie i miejscu wytwarza energię mającą ogromne znaczenie w życiu. Każdy organizm, aby żyć musi zaopatrywać się w energię potrzebną do poszczególnych funkcji ciała.

Kwasy nukleinowe - DNA są informacją genetyczną:
- przekazują informacje genetyczne, jako składnik RNA,
- przekazują informację jako wtórny przekaźnik cAMP,
- działają jako neuroprzekaźnik hamujący ośrodkowy układ nerwowy (OUN),
- OUN zbudowany jest z istoty szarej i białej znajdującej się w mózgu i kręgosłupie.

AMP - adenozynomonofosforan-rybonukleid powstały w wyniku przyłączenia reszty fosforanowej do węgla 5 adenozyny.

Adenozyna - nukleozyd zbudowany z adeniny połączonej z pierwszym węglowym pierścieniem rybozy. Odgrywa ważną rolę w wielu procesach biochemicznych. Transportuje energię jako trójfosforan adenozyny (ATP) i difosforan adenozyny (ADP) AMP może również powstać podczas syntezy ATP z dwóch cząstek ADP lub w wyniku hydrolizy jednego wiązania wysokoenergetycznego ADP. Podczas rozkładu RNA powstają monofosforany nukleozytów w tym AMP.

Fosforany - związki chemiczne, pochodne kwasu fosforanowego, nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych. Znane są trzy grupy fosforanów, które odgrywają ogromną rolę w procesach życiowych.

Wszystkie żywe organizmy potrzebują surowca energetycznego - pokarmu i tlenu. Właściwy pokarm odżywia ciało, przekształca go na substancję nieszkodliwą i doprowadza do fotosyntezy.

Fotosynteza
Photos - światło,
syntesis - składowanie.

Jest procesem anabolicznym, w trakcie którego z udziałem energii świetlnej powstają ze związków nieorganicznych związki organiczne.

W przebiegu fotosyntezy wyróżnia się dwie fazy:
- jasną (energia słoneczna pochłaniana jest przez chlorofil)
W wyniku fosforylacji fotosyntetycznej powstaje ATP,
- fazę ciemną, wbudowanie CO2 do związków organicznych i powstanie glukozy. Proces ten zachodzi z wykorzystaniem energii zgromadzonej w ATP. Faza ciemna niezależna od światła zwana jest cyklem Calvina, polega na redukcji dwutlenku węgla przy udziale siły asymilacyjnej.

Fotosynteza jest procesem złożonym i niezmiernie skomplikowanym. Energią niezbędną do zainicjowania procesu jest asymilowane światło słoneczne, a podstawowym produktem jest glukoza, która  zostaje przetworzona na inne produkty.

Dwutlenek węgla (CO2) produkowany w procesie spalania komórkowego jest wydychany do atmosfery.

Rośliny zielone przeprowadzają reakcję fotosyntezy, ponieważ zawierają zielony barwnik pochłaniający wszystkie długości fal białego światła słonecznego, z wyjątkiem tej częstotliwości, która odpowiada falom o zielonym widmie. Jest to światłoczuły chlorofil.
Centralnie umieszczony atom magnezu pochłania fotony światła słonecznego i poprzez węglowe połączenie przekazuje energię w postaci elektronów. Przetwarza energię świetlistą (fotony) na energię elektryczną (elektrony).

Fotosynteza jest procesem biologicznym, która wyłapuje promieniowanie świetlne i przekształca go w energię chemiczną. Energia magazynowana jest pod postacią wiązań chemicznych, które powstają w wyniku przyswajania CO2, a podstawowym związkiem powstałym w reakcji dwutlenku węgla są cukry.

Warunki i intensywność fotosyntezy jest zależne od wielu czynników:
- światło, niezbędny i podstawowy warunek fotosyntezy w fazie świetlnej. Na szybkość fotosyntezy wpływa natężenie światła oraz jego barwa. Zbyt silne światło hamuje fotosyntezę. Cząsteczki chlorofilu ulegają inaktywizacji.
- CO2, pobierane przez rośliny pod postacią jonów lub w postaci gazowej.
- woda, czynnik warunkujący procesy biochemiczne, woda jest warunkiem wymiany gazowej.
- sole mineralne, niezbędne do procesów syntezy zachodzącej w komórkach.
- temperatura, najbardziej odpowiednia 20 - 30 stopni Celsjusza. Jeśli przekracza te granice powoduje zmniejszanie się intensywności procesu fotosyntezy.
- karotenoidy, pochłaniające promienie niebieskie i zielone, które rozpadają się pod wpływem światła i tlenu. Mają barwę żółtą lub pomarańczową.
- chlorofile, pochłaniające promienie niebieskie i czerwone. Chlorofile są o barwie niebiesko-zielonej lub zielono-żółtej.
- fikobiliny, wychwytują energię świetlną w obszarze 450-600nm. Zaabsorbowana w ten sposób energia przekazywana jest na chlorofil.

Fotosynteza - warunek życia na ziemi, przemienia materię nieorganiczną w organiczną. Związki organiczne wytworzone w tym procesie są czynnikami budującymi oraz odżywczymi.

Aby zrozumieć właściwie aktywację wyższych ciał należy zapoznać się dobrze z wszystkimi procesami biologicznymi w organizmie. Przychodzi czas kiedy ciało spełnia wszystkie warunki i do jego komórek zaczyna wnikać wyższe światło, które uruchamia DNA.

Kiedy kod DNA przesyła niebieski laserowy promień światła wszystkie niebieskie informacje ulegają rozprogramowaniu, kiedy przesyła czerwony promień automatycznie czerwone informacje są rozprogramowane itd... Kolorowe promienie uwalniają się z aktywowanego DNA. Równocześnie DNA rozprogramowywuje światło i stopniowo uwalnia czas, który powoduje stopniową mutację ciała fizycznego. Te informacje pochodzą z aktywnych fizycznych struktur, poprzez RNA przesyłane do komórek w kręgosłupie.

Informacje RNA - DNA transferowane są do ATP - ADP. Wcześniej te systemy były zamknięte, a w chwili rozprogramowania stają się w pełni otwarte, są już nieograniczoną energią i informacją dostępną dla ciała. W tej chwili rozpoczyna się dialog między strukturą fizyczną i duchową.

W trzecim poziomie aktywacji jesteśmy ciągle fizycznym systemem. W chwili wnikania w komórki wyższej wibracji światła człowiek zaczyna słyszeć "biały dźwięk". Nagle poprawia mu się wzrok. Zmysły, które były w złym stanie poprawiają się gwałtownie i samoistnie, a nawet są znacznie lepsze niż były przed pogorszeniem.

Jeśli takie niespodzianki spotykają twoje ciało świadczy to o tym, że wkrótce będzie zachodził trzeci stopień aktywacji ciała świetlistego.

RNA - synteza białek. Białka pełnią trzy funkcje: enzymatyczną, strukturalną i ruchu.

Kwasy nukleinowe zbudowane są z łańcuchów nukleotydowych. Znane są dwa typy kwasów; deoksybonukleinowy RNA informacja genetyczna DNA.

Ważną rzeczą w procesie aktywacji jest temperatura. Obniżenie jej działa bardzo szkodliwie, zwalnia wszystkie życiowe procesy. W komórkach następuje krystalizacja wody, co powoduje ich uszkodzenie. Wnikające światło w kwasy nukleinowe wymaga odpowiedniej temperatury i odpowiedniego czasu oraz właściwe natężenie promieniowania.

Silne promienie ultrafioletowe o dużej długości wywołują zmiany, głównie w DNA.

Promienie o krótkiej długości: typu X, gamma i kosmiczne, mają zdolności jonizujące, działają na kwasy nukleinowe i powodują mylne informacje, dochodzi do złej pracy DNA.

Odżywianie - związki organiczne tłuszczowe są najlepszym źródłem energii, mają dużą ilość ATP. Tłuszcze dzielą się na nienasycone i nasycone.

Pierwszą fazą rozkładu jest hydroliza w wyniku czego powstają; glicerol, kwasy tłuszczowe, które zawierają długie wiązania węglowe. W procesie aktywacji ważnym elementem jest cukier; glukoza i fruktoza są potrzebne do syntezy tłuszczowej. Aktywacja glukozy odbywa się za pomocą ATP, tworzy się również fruktoza.

Energia zmagazynowana w ATP jest czynnikiem wyjściowym do syntezy aminokwasów, tłuszczów i węglowodanów. Reakcje biosyntetyczne produkują proste związki, w tym DNA i RNA.

W czasie aktywacji dobrze jest dostarczać organizmowi cukry znajdujące się w owocach, wyeliminować biały cukier, znany jako "biała śmierć." Organizm sam czerpie związki organiczne z gotowych surowców, równocześnie usuwa szkodliwe węglowodany, pozostawia tylko związki niezbędne do budowy komórek. Nadmiar cukru w organizmie zakłóca biosyntezę, ciężko komórkom usunąć szkodliwe czynniki, w związku z czym dochodzi do mineralizacji.

W wyżej przebudzonych ciałach energia powstaje z udziałem energii światła. Zostaje przechwytywana przez wysoko energetyczne związki zawierające fosforany, ATP, ADP i AMP.

Bardzo ważnym elementem w aktywacji jest fosfor, jest to bardzo ważny pierwiastek występujący w każdej komórce, połączony najczęściej z wapniem. Niezbędny do budowy tkanek i błon komórkowych. Wchodzi w skład kwasów nukleinowych tworzących kod genetyczny w cząsteczkach DNA.

Kod genetyczny jest uniwersalny i u wszystkich organizmów bez względu na stopień ich rozwoju kodon wyznacza ten sam aminokwas.

Kodon - cząsteczka DNA kodująca określony aminokwas w strukturę białka w trakcie biosyntezy białek w komórce. Proces powstawania białka uwarunkowany jest przez zapisaną w DNA informację genetyczną.

Fosfor tworzy fosforany i sole mineralne, a także wysokoenergetyczne związki ATP i ADP.

Nośniki energii ATP i ADT zawierają także azot, który buduje białko i tworzy żywe organizmy. Wchodzi w skład kwasów nukleinowych. W procesie aktywacji ciała świetlistego główną rolę odgrywa przemiana energetyczna komórek. Organizm musi posiadać odpowiednią ilość składników - nie za dużo i nie za mało.

Aktywacja naszych ciał idzie za informacją ze światła, które napływa z kosmosu.

Zadaniem człowieka jest, aby na to spotkanie przygotować własne ciało. Proces aktywacji odbywa się samoistnie, potężna fala darów spływa nagle z góry do pola magnetycznego przygotowanej osoby. Proces ten nie pojawia się na życzenie, kto w ten sposób uważa jest w wielkim błędzie. Zanim dosięgniesz prawdziwego piękna mieszkającego w tobie, wprzódy doświadczysz wewnętrznej pozornej śmierci i procesu transformacji.

Nie pomożesz sobie nadużywając słów:
- ja to mogę,
- ja to zrobię,
- ja to muszę...
taki sposób myślenia podcina tylko skrzydła i wynika ze strachu o ciało fizyczne. Również pogoń za pieniądzem, troska o majątek i dobra materialne, które są tylko egocentrycznymi żądzami wnoszą w ten proces nieprzyjemne aspekty.

Jeśli chcesz wzrosnąć, wzbić się ponad poziomy, zrzuć z siebie te niechlubne cechy i przebrzmiałe części osobowości, zrób miejsce na nowe.

Ten proces zachodzi w ciszy i samotności.

Mylne jest również mniemanie, że wystarcza faza jednej śmierci, aby człowiek narodził się na nowo. Jeszcze przed tobą jest ta druga Wielka Śmierć, która uwalnia od wszystkich egokonceptów. Dopiero w tym czasie następuje gotowość na otwarcie mistycznej mocy, jej prawdziwej esencji, ostatniej oktawy dojrzewania. Wielka elektromagnetyczna fala, na której człowiek zaczyna podróżować przenosi w wyższe wymiary.

Człowiek, który pragnie objawić swoje piękno i siłę ujawnia tylko własny emocjonalny kryzys. Demonstruje własne marzenia, by wynieść się z orbity chaosu i niezdolności dopasowania do nowych sytuacji. Taka postawa burzy połączenie z boskością. Zamiast być naczyniem, które może być światłem ogranicza swobodą duchową. Transformacja przebiega w cieniu, objawia się dysharmonia.

Na trzecim poziomie aktywacji człowiek ciągle zbyt mało rozumie rozwój ciała świetlistego. Czwarty poziom wnosi więcej zrozumienia, ciało fizyczne jest już zdolne przyjąć jeszcze wyższe wibracje. Rozpoczyna się proces aktywacji na poziomie mentalnym, tutaj zachodzą już zmiany w mózgu.

Objawy towarzyszące aktywacji poziomu czwartego:
- silne bóle głowy
- problemy ze wzrokiem
- ataki padaczki
- problemy ze słuchem
- bóle w klatce piersiowej
- kołatanie serca
- szybki puls
- omdlenia.

Czym głębiej następuje aktywacja, tym głębiej aktywuje się na wyższe poziomy serce. Serce aktywowane na czwartym poziomie jest gotowe do wejścia w piąty wymiar. Od tej pory nie jest już tylko pompą tłoczącą krew, ma do zrobienia dużo więcej.

Kryształowy regulator pomiędzy ciałem emocjonalnym i mentalnym nagle przemieszcza się, co powoduje, że zauważamy dotychczasowe rzeczy w zupełnie innym świetle, jakże są odmienne od dotychczasowej rzeczywistości. Zaczyna się okres adaptacji w nowej rzeczywistości w szerszym pojęciu.

Do tej pory postrzegaliśmy siebie jako indywidualną jednostkę. Nadchodzi czas, że przebudzimy nasze umysły, które nie będą już pod kontrolą. Czym więcej nadejdzie nowego światła z kosmosu, tym bardziej człowiek poczuje, jak bardzo staje się wyzwolony spod kontroli własnego umysłu. Będzie to również okres potężnej walki z własnym ego. Jeszcze nie raz da znać o sobie, będzie przywracać do starej formy. Umysł będzie jednak ożywał, dojrzy nowe prawdy i nową rzeczywistość.

Umysł musi uczyć się ciągle więcej, aby domknąć dokładnie swój proces aktywowania wyższych poziomów i wniebowstąpienia.

Rezultatem aktywacji czwartego poziomu będzie zmiana dotychczasowego systemu wierzenia. Ulegną przemianie stosunki z innymi ludźmi, zmieni się dostrzeganie różnych sytuacji wokół nas, nastąpi otwarcie na potrzeby innych.

Wyższy poziom serca otworzy mocno miłosierdzie i wyzwoli bezinteresowną pomoc.

Życie zewnętrzne opuszcza człowieka, który popycha siebie w nową epokę. Wszystko co było indywidualne kończy się. W ten sposób żegna się z odosobnieniem - coraz mocniej czuje kontakt z własnym Źródłem.

cdn...

Vancouver
19 April 2008

WIESŁAWA