ZAKRYTE ZAGADKI

STAROŻYTNY KOMPUTER - ZAGADKA
MECHANIZMU Z ANTYKITHIRY

(LEKTOR PL) (VIDEO)

Starożytny Komputer - Zagadka Mechanizmu z Antykithiry