ZAKRYTE ZAGADKI

POLSKI BILL GATES - JACEK KARPIŃSKI (1927-2010)
(LEKTOR PL) (VIDEO)

Polski Bill Gates - Jacek Karpiński (1927-2010)