ZAKRYTE ZAGADKI

DZIECI KAINA
(CZĘŚĆ 1)

LINK! DO CZĘŚCI 2

"Oto dziewica, pocznie i porodzi syna
i nazwie Go imieniem Emmanuel."
(Iz 7, 14)

"A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli była brzemienna z Ducha Świętego." (Mt 1, 18)

Dlaczego Jezus Chrystus musiał ominąć zwykłe ludzkie poczęcie i być narodzony z dziewicy? Tak naprawdę nawet wielu chrześcijan nie zna na to pytanie odpowiedzi. Dla wielu wydaje się, że był to dowód jakoby Jezus Chrystus był Synem Bożym. Niemniej jednak dla wielu jest oczywiste, że krew człowieka brała udział w naszym upadku. Dlatego też Bóg miał do wyboru krew w planie Odkupienia, jako wymaga tego własne Prawo.

"Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boga uczynił człowieka." (Rdz 9, 6)

"Oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec. Jeśli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub w oko swojej niewolnicy i spowoduje jego utratę, wkrótce wypuści ich na wolność za to oko. A jeśli ktoś wybije ząb swojego niewolnika albo ząb niewolnicy, wypuści ich na wolności za ten ząb." (Wj 21, 25-27)

"Dlatego i Jezus aby uświęcić lud
własną krwią cierpiał poza bramą."
(Hbr 13, 12)

Jezus Chrystus miał ominąć zwykłe ludzkie poczęcie i Dziewica urodziła Syna. W Starym Testamencie Bóg wymaga przelania niewinnej krwi, niektórych zwierząt za odkupienie dusz.

"Gdyż życie ciała jest we krwi a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew pokonuje przebłagania za życie." (Kpł 17, 11)

"I rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wylałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego?
Ty patrz swego.
(Mt 27, 4)

"A teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Jezusie Chrystusie, bliscy przez krew Chrystusową." (Ef 2, 13)

"I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie."
(Rz 3, 24)

"Którego Bóg ustanowił ofiarą przez krew jego skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów." (Rz 3, 24-25)

"Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka gdy na świat przychodzi." (J 1, 7;8)

Wszystko co żywe pochodzi od Boga: małe i duże, dobre i złe.

"Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie jak i nieszczęście. Ja, Pan czynię to wszystko (...) Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie a niech też wzejdzie sprawiedliwość (...). Ja, Pan to stworzyłem. Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupki wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? Biada temu, który mówi do ojca: coś spłodziła? Albo do kobiety: coś urodziła? (...) Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu (...) ja wzbudziłem go w sprawiedliwość i prostuję wszystkie drogi jego. (Iz 45, 7-13)

Ewa otrzymała mężczyznę od Pana.

"Adam obcował z żoną swoją Ewą a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał ziemię." (W 4, 1-2)

... ale niewątpliwie Kain nie był potomkiem Adama. Był wyraźnie z innego nasienia.

"Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swojego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe a uczynki brata były sprawiedliwe."
(1 J 3,12)

Kim był ten zły inicjator morderstwa?

Jezus powiedział, że diabeł był mordercą od początku ...

"Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówił kłamstwo mówił od siebie bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa." (J 8, 44)

Był tym, który wstrzykuje w człowieka morderczy jad i inne złe cechy. Dlatego Kain, który był pierworodnym nie wymieniony jest w Księdze Pokolenia.

"To jest Księga Potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. A po zrodzeniu Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki." (Wj 5, 1-4)

Kain również nie jest wymieniony w Genealogii Jezusa Chrystusa (Łk 3, 23-38).

Abel nie został wymieniony w Księdze Pokolenia bo został zamordowany (ten, który zatrzymał linię), zastąpił go Set w celu doprowadzenia potomków z Adama.

Nigdzie w Biblii nie znajdziemy, że Kain był potomkiem Adama!

Wszystkie biblijne fakty świadczą, że w Raju zostało złamane przykazanie Boże, które doprowadziło do narodzin materiału siewnego szatana, (który tutaj jest nazwany wężem).
Kain nie był potomkiem Adama, był potomkiem szatana, jak określono w Piśmie Świętym:

"Nie jak Kain, który wywodził się od złego I zabił brata swojego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe a uczynki brata były sprawiedliwe."
(1 J 3, 12)


Nie było to ziarno, które zostało obsiane przez Wszechmogącego Boga, ale przez szatana.

Ta, rozpusta seksualna miała początek w Edenie. To od tego czasu seks stał się dla ludzi brudnym narzędziem. Wszystkie brudne seksualne perswazje wzięły się od tego czasu, kiedy w związek mężczyzny i kobiety wmieszał się szatan.

Czy życie seksualne mężczyzny i kobiety są złem?

Jeśli by tak było jakże mielibyśmy przestrzegać Dekretu Boga aby być płodnym i rozmnażać się, więc nie może to być grzech. Seks w małżeństwie jest piękną rzeczą, jest to dar od Boga dla nas ludzi, tak długo, dopóki będziemy przestrzegać Jego zasad. Jeśli ktoś współżyje z małżonkiem i nie szuka "przygód" na zewnątrz, znaczy tych dwoje staje się jednym.

"Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrości zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi." (2 Kor 11, 2-3)

Jak patrzeć na grzech Adama i Ewy?

Ewa została zwiedziona przez najpiękniejszego z aniołów, Lucyfera. Lucyfer był powołany aby uczyć Adama i Ewę drogi do Boga; jako anioł nauczyciel i opiekun. Ale Lucyfer miał inne zamiary. Czuł się zagrożony widząc, że Adam i Ewa mieli wypełnić Ziemię ludźmi, którzy byli stworzeni na podobieństwo i obraz Boga. Być może w swoim pięknie i dumie chciał aby jego nasienie zaludniło Ziemię, aby to na jego podobieństwo byli przyszli ludzie? Jednym słowem było to buntem przeciwko Bogu. Chciał poczuć się silnym przywódcą, aby mu to dało panowanie nad Ziemią, innymi słowy "silniejszy ma rację."

W Raju Lucyfer zaczął wdrażać plan panowania nad Ziemią. Od razu udał się do Ewy, dzięki której mógł mieć swoje dzieci, które mogłyby być bogami na ziemi. Ewa jak widać była słaba i uwierzyła Lucyferowi, jego obietnice zniosły jej opory.

Plan Lucyfera od razu zamierzał zaludnić Ziemię jego własnym potomstwem, ale nie miało to być dobre potomstwo, tylko zepsute i złe aż do wszystkich pokoleń. Ewa uległa słowom Lucyfera; w Starym Testamencie był on postrzegany jako anioł wielkiej urody, więc łatwo mu było uwieść naiwną kobietę.

Tak, Ewa była uwiedziona przez anioła światłości, a nie węża.

Skąd się wziął wąż?

Słowo wąż - Nachash - czyli sykot, szept, magiczne zaklęcie używane w okultyzmie przez czarowników. Właśnie takim uroczym szeptem Lucyfer zwodzi Ewę, stara się ją zauroczyć, aż poczuje w klatce piersiowej mocne walenie serca i zawrót głowy. Nie było to trudne dla anioła o intensywnym świetle i wyjątkowym pięknie. Okazało się fatalne dla Ewy i wszystkich ludzi. Po tym wydarzeniu sytuacja Ewy nagle się zmieniła. Lucyfer uczynił tak, że poczuła się jak zgwałcona kobieta okrywająca swoje ciało, czuła się winna przekroczenia prawa, podczas gdy Adam nie czuł się winny. Następnie Ewa uwiodła Adama.

"I Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i miłości, i w świętobliwości i w skromności." (1 Tym 2, 14-15)

Jest oczywiste, że wąż był symbolem, a nie dosłownie wężem jak to nadal rozumieją ludzie. Biblia składa się z symboli, w tym przypadku, jak domniemają badacze Biblii męski penis przypomina głowę węża.

Wkrótce Bóg i władcy Nieba weszli do Raju i zobaczyli co się tam wydarzyło. Ewa urodziła dwóch synów: Kaina i Abla, dwóch bliźniaków.

Kain był zły, podły, nigdy nie wziął na siebie żadnej winy i nie chciał być jako drugi. Był pełen egoistycznej dumy i ciemnych ambicji.

Abel był zupełnie nie podobny do swojego brata, przypominał Adama, którego Bóg stworzył na obraz i swoje podobieństwo: był delikatny, szlachetny, łagodny, pełen miłości. A ponieważ napisano, że wszystkie jego nasiona będą podobne, więc nasuwa się pytanie: dlaczego Kain był zupełnie inny?

Podobne przypadki narodzenia bliźniaków z jednego łona, ale z dwóch ojców notuje do dzisiaj współczesna medycyna. Potrafią nawet mieć inny kolor skóry.

Po śmierci Abla, Ewa ponownie urodziła syna - Seta. Był on potomkiem Adama, dał linię rodu Adama.

"I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu na imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain."
(Wj, 4:25)


Od tej pory były dwie linie ludzi:
- potomkowie Kaina, którego są kozy
- i rodu Bożego, od Adama.

Od tej chwili kobieta będzie miała wrogów.

"I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Między twoim potomstwem a jej potomstwem: ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę." (Wj, 3,15)

Kain wyglądał inaczej, był podobny do swojego ojca Lucyfera. Lucyfer - był głównym Serafinem (od słowa Saraf - spalić lub ognisty, wąż latający). Serafiny były związane z ogniem. Mówi się, że ten kto położy dłużej oczy na Serafinie zostanie spalony ze względu na jego ogromną jasność.

Są opisane jako istoty bardzo wysokiego wzrostu, mają sześć skrzydeł i cztery głowy po jednej w każdym kierunku. Jedna para skrzydeł służy do latania, druga do zakrywania oczu (nie mogą patrzeć bezpośrednio na Boga), trzecie zasłaniają stopy. Serafiny znajdują się w bezpośredniej obecności Boga. Tak więc widzimy, że Lucyfer świecił jak słońce, ale był też pierwszym reptilianem. Kain zachował niektóre cechy ojca Lucyfera. Został zmuszony do opuszczenia Raju i założenia własnej rasy - gadów. Miał zabronione krzyżowania swojego potomstwa z potomstwem Adama. Podobnie Bóg nie zezwala, aby jego lud żenił się z innymi rasami.

Teraz kiedy Kain opuścił Raj Lucyfer ma inny plan, zanieczyścić geny człowieka w celu powstrzymania narodzin Mesjasza przez skażenie ludzkiego DNA.

"I kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki. Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie je za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan: nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat." (Wj 6, 3)

(... i tak jest do dnia dzisiejszego, w człowieka genach jest zapisane 120 lat życia).
I tutaj nastąpiło rozdzielenie DNA, narodziły się hybrydy - Nefilimy (legendarne Titany), którzy mieli wytępić wszystkich ludzi na Ziemi.

"A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boga obcowali z córkami ludzkimi, były na ziemi olbrzymi, które im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni." (Wj 6, 4)

Byli nie tylko gigantami, ale również kanibalami. Tego dowiadujemy się z Księgi Henocha, że jedli i pili ciało i krew ludzi. Byli także największymi wrogami Izraela. W ten sposób dowiadujemy się o pierwszych reptilianach i innych hybrydach. ...

Inną ważną grupę aniołów stanowią skrzydlate istoty, które wspierają Tron Boga, są również wymienione w Księdze Ezechiela jako ochrona z ogrodu Eden. Zostali umieszczeni jako straż przy bramie w Edenie. Są drugą potężną grupą aniołów. Byli przedstawieni z czteroma skrzydłami, czteroma twarzami (ludzką, lwa, byka i orła). Zazwyczaj są koloru niebieskiego. (Serafiny są koloru czerwonego).

Aniołowie zaczęli się łączyć z ziemskimi kobietami. Potop miał na celu zniszczyć wszystkie bestie i olbrzymy ziemi, różne hybrydy. Gady zdołały uciec przed nadchodzącą powodzią, a wraz z nimi inne też zdołały się ukryć. Od tej pory podejrzewa się, że Ziemia w środku jest pusta i tam mają swoje schronienie. I tak potwory - hybrydy nadal rządzą na Ziemi.

cdn...

Vancouver
27 Nov. 2010

WIESŁAWA