ZAKRYTE ZAGADKI

APOLLO 20, STATEK KOSMICZNY
NA KSIĘŻYCU I "MONA LISA"
(VIDEO)

Apollo 20, statek kosmiczny na księżycu i "Mona Lisa"