WIELCY LUDZIE

ŚWIĘTY BARTŁOMIEJ APOSTOŁ

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. Jest zapewne tą samą osobą, o której mówi św. Jan Apostoł i Ewangelista w Ewangelii, gdzie występuje pod imieniem Natanael, pochodzący z Kany Galilejskiej (J 1,45). Zasadniczo bibliści, niemal zgodnie przyjmują, że Natanael to Bartłomiej. Niektórzy uważają, że to właśnie na jego weselu w Kanie Galilejskiej był Pan Jezus z uczniami i Matką Swoją, gdzie na Jej prośbę przemienił wodę w wino, dokonując pierwszego cudu i "objawił swoją chwałę i uwierzyli weń uczniowie Jego". (J 2,11). Z tekstu Janowego dowiadujemy się także, że to Filip, uczeń Jezusa-późniejszy Apostoł- przyprowadził Natanaela (Bartłomieja) do Chrystusa i dlatego zawsze w wykazie apostołów Bartłomiej idzie tuż za Filipem.

U świętego Jana czytamy, że Jezus "postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: <<Pójdź za Mną>>, Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: <<znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy- Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czy może być coś dobrego z Nazaretu?>> -Odpowiedział mu Filip: <<Chodź i zobacz!>> Jezus ujrzał jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: <<Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu>>. Powiedział do Niego Natanael: <<Skąd mnie znasz?>> Odrzekł mu Jezus: <<Widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym>> Odpowiedział mu Natanael: <<Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!>> Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: <<Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i Aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego>>" (J 1, 43-51)

Z przytoczonego tekstu wynika, że Natanael nie był dobrze ustosunkowany do mieszkańców Nazaretu. Wygląda to na rywalizację małomiasteczkową: "Czy może być coś dobrego z Nazaretu?" Inaczej natomiast patrzył na to Filip: "Chodź i zobacz"- Natanael poszedł. Usłyszawszy słowa Jezusa i poznawszy, że Jezus przeniknął głębię jego wnętrza, jego serca i duszy, od razu zdecydowanie uwierzył w Chrystusa. Świadczy to o wielkiej prawości jego serca, o otwarciu się na działanie łaski Bożej. Przekonał się i odtąd już na zawsze pozostał przy Chrystusie.

Tradycja starochrześcijańska podaje, że po zesłaniu Ducha Świętego Bartłomiej udał się do Indii i tam głosił naukę Chrystusową. Pan wspierał jego działanie udzielając mu daru "czynienia cudów i uzdrawiania chorych". Pisze o tym filozof grecki, Pantenus, który ok. 200 roku udał się do Indii. Przyjąwszy chrzest był najpierw wielce cenionym nauczycielem w słynnej szkole aleksandryjskiej, a następnie jako wędrowny apostoł- misjonarz głosił Ewangelię w Jemenie i Etiopii. Dotarł potem aż do Indii i tam napotkał wyznawców Chrystusa, a także Ewangelię według św. Mateusza w języku aramejskim, którą według tradycji miał tam przynieść św. Bartłomiej, apostoł tamtejszych ludów. Inni pisarze starochrześcijańscy twierdzą, że Bartłomiej działał także w Arabii Saudyjskiej, Etiopii, Persji, Mezopotamii i Armenii.

W Armenii miał pozyskać dla wiary Chrystusowej królewskiego brata wraz z całą rodziną, za co rozgniewany król nakazał uwięzić Bartłomieja i poddać torturom, by zmusić go do wyrzeczenia się nauki Chrystusowej. Kiedy to nie pomogło, polecił go ukrzyżować, a następnie ściąć mieczem. Od VII wieku utarła się tradycja, że przed samą śmiercią żywcem zdarto z niego skórę. Stąd też został uznany jako patron rzeźników, garbarzy i introligatorów. Śmierć męczeńską miał ponieść około 70 roku. Zachowały się pisma apokryficzne o św. Bartłomieju: Ewangelia Bartłomieja, Apokalipsa Bartłomieja, a także Męka Bartłomieja Apostoła. Zaraz po śmierci męczeńskiej odebrał cześć jako męczennik za wiarę Chrystusową.

Imię Bartłomiej jest pochodzenia aramejskiego, od słowa: "bartholomai" co znaczy: syn Tolomy lub syn oracza. Niektórzy przyjmują także jako pełne brzmienie jego imienia i nazwiska "Natanael Bar- Tholomai"- Natanael, syn Tolomy.
 

Litania do św. Bartłomieja Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Św. Trójco jedyny Boże,
Św. Maryjo, módl się za nami.
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Święty Bartłomieju, Apostole,
Święty Bartłomieju, otwarty na głos prawdy,
Święty Bartłomieju, prawdziwy Izraelito,
Święty Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego,
Święty Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa,
Święty Bartłomieju, wybrany apostołem,
Święty Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb,
Święty Bartłomieju, pełen wiary i pobożności,
Święty Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem,
Święty Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego,
Święty Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej,
Święty Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny,
Święty Bartłomieju, Apostole różnych ludów,
Święty Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego,
Święty Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii,
Święty Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową,
Święty Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa,
Święty Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci,
Święty Bartłomieju, patronie różnych zawodów,
Święty Bartłomieju, opiekunie podróżnych,
Święty Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Barłomieju. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: internet