WIELCY LUDZIE

NARODZENIE JEZUSA TAJEMNICĄ
 RADOŚCI, MIŁOŚCI I POKOJU

 
 
 
 Puer natus est nobis,
 et Filius datus est nobis -
 Dziecię nam się narodziło,
 Syn został nam dany; (Iz 9, 5).
 Przeżywamy dziś na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia:
 również dla ludzi naszego czasu rodzi się to Dziecię,
 niosące światu zbawienie,
 a wszystkim ludziom radość i pokój.
 Wzruszeni stajemy przed szopką,
 aby wraz z Maryją spotkać
 Oczekiwanego przez narody,
 Odkupiciela człowieka,
 którego pragną wszystkie ludy.
 
 Cum Maria contemplemur Christi vultum.
 Z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa:
 w Dziecięciu owiniętym w pieluszki
 i złożonym w żłobie (por. Łk 2, 7)
 przychodzi Bóg, aby nas nawiedzić
 i skierować nasze kroki na drogę pokoju (por. Łk 1, 79).
 Maryja kontempluje Go, tuli i ogrzewa.
 Rozważa sens cudownych znaków,
 jakie otaczają tajemnicę Bożego Narodzenia.
 
 Boże Narodzenie to tajemnica radości!
 Aniołowie śpiewali tej nocy:
 Chwała Bogu na wysokościach,
 a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania (Łk 2, 14).
 Mówili pasterzom o tym wydarzeniu
 jako o radości wielkiej,
 która będzie udziałem całego narodu (por. Łk 2, 10).
 Radość mimo oddalenia od domu,
 ubóstwa żłóbka,
 ludzkiej niewrażliwości,
 wrogości sprawujących władzę.
 Tajemnica radości mimo wszystko,
 bo w mieście Dawidowym
 narodził się (...) Zbawiciel (Łk 2, 11).
 W tej radości uczestniczy Kościół,
 napełniony dziś światłem Syna Bożego:
 nigdy nie zapanują nad nim ciemności.
 Oto chwała odwiecznego Słowa,
 które z miłości stało się jednym z nas.
 
 
 
 Boże Narodzenie to tajemnica miłości!
 To miłość Ojca,
 który posłał jednorodzonego Syna na świat,
 aby ofiarował nam dar swojego życia (por. 1 J 4, 8-9),
 Miłość Boga-z-nami, Emmanuela,
 który przyszedł na świat, aby umrzeć na Krzyżu.
 W zimnej stajni, pogrążonej w ciszy,
 dziewicza Matka, z sercem pełnym przeczuć,
 już przeżywa bolesny dramat Kalwarii.
 To będzie wstrząsająca walka
 pomiędzy światłem i ciemnością,
 pomiędzy śmiercią i życiem, nienawiścią i miłością.
 Książę Pokoju, narodzony dziś w Betlejem,
 odda na Golgocie swoje życie,
 aby na świecie zapanowała miłość.
 
 Boże Narodzenie to tajemnica pokoju!
 Z betlejemskiej groty
 płynie dziś naglące wezwanie,
 by świat nie ulegał
 podejrzliwości, nieufności, zniechęceniu,
 nawet jeśli tragiczne zjawisko terroryzmu
 potęguje niepewność i lęk.
 Wyznawcy wszystkich religii
 i ludzie dobrej woli
 są wezwani do budowania pokoju
 przez odrzucanie jakiejkolwiek formy
 nietolerancji i dyskryminacji:
 przede wszystkim w Ziemi Świętej,
 by powstrzymać wciąż narastającą falę
 bezsensownej przemocy;
 na Bliskim Wschodzie,
 by zgasić groźne zarzewie konfliktu,
 którego z pomocą wszystkich można uniknąć;
 w Afryce, gdzie wyniszczające ubóstwo
 i tragiczne wojny domowe
 pogarszają i tak już niepewną sytuację całych narodów,
 mimo iż nie brak optymistycznych sygnałów;
 w Ameryce Łacińskiej, w Azji
 i w innych częściach świata,
 w których kryzysy polityczne, ekonomiczne i społeczne
 burzą pokój wielu rodzin i narodów.
 Oby ludzkość przyjęła przesłanie pokoju,
 jakie niesie Boże Narodzenie!
 
 Chwalebna tajemnica Wcielonego Słowa!
 Wraz z Tobą, dziewicza Matko,
 zatrzymujemy się w zamyśleniu
 przed żłóbkiem, w którym leży Dzieciątko,
 tak jak Ty zadziwieni
 wobec nieogarnionej łaskawości Boga.
 Użycz nam Twoich oczu, Maryjo,
 abyśmy wniknęli w tajemnicę
 ukrytą w kruchym ciele Twego Syna.
 Ucz nas rozpoznawać Jego oblicze
 w dzieciach każdej rasy i kultury.
 Wspomóż nas, abyśmy byli autentycznymi świadkami
 Jego przesłania pokoju i miłości,
 by również ludzie naszych czasów,
 naznaczonych wciąż wielkimi konfliktami
 i niesłychaną przemocą,
 umieli rozpoznać w Dzieciątku,
 które trzymasz w ramionach,
 jedynego Zbawcę świata,
 niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju,
 którego tak bardzo pragnie każde ludzkie serce.
 Natus est nobis Salvator mundi.
 
 
 
 "Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami"
 (por. J 1, 14).
 
 
 
 
 Jan Paweł II