WIELCY LUDZIE

JEZUS CHRYSTUS - JEDYNA DROGA DO BOGA

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.”
(J 14, 6)

... a ilu ludzi jest na tej drodze? Dlaczego Jezus Chrystus odrzucił pogląd, że wszystkie drogi prowadzą do Boga? I nasuwa się jeszcze jedno pytanie: gdzie prowadzą te wszystkie inne drogi?

Jezus powiedział:

„Ja jestem prawdą”

Jezus ma ostateczną prawdę dla całej ludzkości, poszukiwanie sensu życia, a nie tylko prawdę jako zasadę.

„Ja jestem życiem.”

Człowiek jest duchowo martwy, tonie we własnych grzechach, oddzielony od życia Bożego, ale Jezus przyszedł nam dać życie duchowe, aby przywrócić ludzkość do Boga.

„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

Nie ma wyjątków, zwraca się do wszystkich ludzi.

Jezus powiedział:

Ja jestem bramą

„Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie będzie zbawiony.”

Oczywiście nie wszyscy ludzie chcą podążać za Jezusem Chrystusem, a ilu w ogóle odrzuca Jego poglądy?

Bóg jest dla nas ludzi niczym zamek na wysokim wzgórzu, a w nim odźwierny Jezus Chrystus, który otwiera drzwi, otwiera i nikt nie może ich zamknąć i nikt nie może otworzyć...

„(...) Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera,
a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.”

(Ap 3, 7)

W kazaniu na górze Jezus powiedział:

„Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.” (Mt 7, 13-14)

Wszyscy ludzie idą jedną z tych dwóch dróg, lecz większość z nich jest na szerokiej drodze, która prowadzi do zguby. To jest wieczne piekło. Co ciekawe większość ludzi myśli, że muszą mieć rację, ponieważ dużo ludzi się z nimi zgadza. Przewaga ludzi jest zła i idą w niewłaściwy sposób.

Czy Jezus obiecał wszystkim ludziom bez względu na grzechy Niebo? Wyraźnie mówił, że grzesznicy pójdą do piekła i tam będą cierpieć za swoje grzechy.

”Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie po lewicy: <<Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom>>.”
(Mt 25, 41)

Jezus odrzucił pogląd, że wszyscy będą zbawieni. Jest jeszcze węższa droga, tutaj nasuwa się refleksja, ponieważ Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga, toteż musi to być wąska ścieżka, z której nie można zboczyć.

„Opuszczając prawą drogę, zbłądzili, a poszli drogą Baalama,
syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości.”

(2P 2, 15)

W pewnym sensie wszyscy wiemy, że Bóg istnieje, ale żaden człowiek osobiście nie zna Boga, o tym zdecyduje, jak człowiek pozna Jezusa Chrystusa:

„Na to powiedzieli Mu: <<Gdzie jest Twój Ojciec?>>
Jezus odpowiedział: <<Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego.
Gdybyście mnie poznali, poznalibyście też i Ojca mego>>.”

(J 8, 19)

Co zatem stanie się z tymi, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa?

„Powiadam wam, że pomrzecie w grzechach swoich.
Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich.”
(J 8, 24)

Nie możemy poznać Boga przez żadnego człowieka-filozofa.

„Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez
tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej
tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.”

(Kol 2, 8)

Dlatego, nasze umysły są duchowo zaślepione. Faktem jest, że ludzie uciekają przed Bogiem, nie próbują Go naprawdę znaleźć.

„...nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga.”
(Rz 3 , 11)

A nawet jak znajdzie się kilku, sama szczerość nie wystarczy. Potrzebujemy Prawdy ... czy jest ktoś na świecie wyłączony z Prawdy? Żaden człowiek nie może dojść do poziomu Boga, ale zawsze zbliżą nas do Niego dobre uczynki, modlitwy, miłosierdzie, post, zachowanie w życiu Złotej Reguły, Dziesięciu Przykazań. Bóg daje nam wysoki przywilej poznania Go.

Jezus jest jedyną drogą do życia wiecznego. Bez Jezusa jesteśmy oddaleni od Boga, a naszą przyszłością jest śmierć. To dzięki Jezusowi możemy żyć wiecznie i wrócić na zawsze do Boga.

Jezus jest Bogiem i człowiekiem, który chodził po Ziemi. On daje nam zbawienie poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie - kto uwierzy w Niego!

To dlatego Jezus jest jedyną drogą dla nas wszystkich. Przez swoje życie na Ziemi pokazał nam jak żyć. Przez swoją śmierć wziął na siebie karę za naszą grzeszną naturę, nasze nieposłuszeństwo wobec Boga.

Bóg stworzył świat, był doskonały. Ale Adam i Ewa, pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, byli kuszeni przez szatana, by zbudntować się przeciwko Bogu. I zgrzeszyli. Ich grzech oddzielił ich (i wszystkich, którzy są ich potomkami) od zdolności przebywania w Bożej obecności. Bóg jest doskonały i nie może przebywać w miejscu grzechu. Jako grzesznicy nie moglibyśmy dostać się do nieba o własnych siłach. Więc Bóg stworzył drogę, byśmy mogli dostąpić jedności z Nim w niebie.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”

(J 3,16)

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga
dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”

(Rz 6,23)

Jezus urodził się po to, by móc nas nauczać o drodze do Boga i umrzeć za nasze grzechy, byśmy my nie musieli umierać. Trzy dni po śmierci, On zmartwychwstał udowadniając, że zwyciężył nad grzechem. Stał się pomostem między Bogiem a człowiekiem, byśmy mogli mieć osobistą relację z Bogiem, jeśli tylko w Niego uwierzymy.

Jego zmartwychwstanie udowodniło nam, że możemy pokonać śmierć. Kiedy mamy głęboką wiarę w Boga otrzymujemy siłę do naśladowania Jezusa. Wiara staje się naszą siłą.

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.
(Dz 4,12)

JEDYNA DROGAKładę moje życie u Twoich stóp,
Jesteś tym jedynym, który w tych niespokojnych czasach
może ocalić mnie i przemienić moje życie.
Jesteś jedynym, dzięki któremu mogę żyć.

Jesteś jedyną drogą i jesteś zawsze tam,
gdzie człowiek potrzebuje pomocy, służysz każdemu i wszędzie.
Twoja Łaska obfituje głęboko we mnie i to się nigdy nie zmieni.
Tak było wczoraj, tak jest dzisiaj i tak będzie do samego końca.

Jezus jedyna droga,
dzięki której mogę żyć!
Jesteś drogą, prawdą i życiem.
Jezu, przez wiarę, że jesteś dla mnie jedyną drogą mogę żyć!
/Wiesława/

8 April 2012

WIESŁAWA