ヲWIAT ENERGII

CO SIEJESZ TO I ッ。ニ BハDZIESZ

Ile pieni鹽zy jest ci potrzebne abyカ byウ bogaty i szcz・liwy? Ile to energii i psychicznej uwagi potrzebne jest czウowiekowi aby osiアgnアウ wygodne ソycie?

Bycie bogatym, szcz・liwym .... poniekアd nie ma w tym nic zウego, to jednak musimy uwaソa・aby nie sta・si・wi・niem naszych wygd wybierajアc je jako pierwsze przed miejscem naszego naturalnego stanu bycia. Nie jeden czウowiek za natur・naszego prawdziwego bytu uwaソa szcz・cie, zdrowie, bogactwo, to jest przewaソnie najbardziej drogie naszym sercom, a przecieソ czウowiek jest cz・ciア Wszechカwiata i jego twrczego procesu ... i uzaleソniony jest od Prawa Przyciアgania.

Wszechカwiat zawsze da nam to co jest w naszym sercu ... ale jaki jest faktycznie stan naszego serca? Czy jesteカmy zjednoczeni z Prawdア czy tylko opieramy si・na przekonaniu, ソe czynimy dobrze nie widzアc w sobie ソadnych negatywnych cech ... czyli nosimy w sobie sprzeczne intencje.

Bywa, ソe nasze interesy sア sterowane przez カwiat zewn黎rzny, bardziej dbamy o opini・カwiata niソ o wウasnア dusz・... a wwczas caウy zbir myカli bywa przekierowany na zupeウnie inne manifestacje. A juソ najwi麑szym ソyciowym bウ鹽em na drodze duchowego wzrostu jest przekonanie, ソe ソyjemy, poruszamy si・ i jesteカmy w カwiecie przedmiotw i to dla nich ソyjemy.

ッYJEMY W ヲWIECIE ENERGII. ENERGIA JEST CI。GLE POD」。CZONA DO CIEBIE I JESTEヲ Z NI。 W CI。G」YM KONTAKCIE.


Energia jest w ciアgウym ruchu, nawet w pozornym bezruchu a przedmioty, ktre nas otaczajア, przez ktre takソe przepウywa energia sウuソア naszej inspiracji i dziaウajア na naszア energi・ ソyciowア.

Jeカli ktoカ czuje si・znudzony, zestresowany ソyciem, zagubiウa si・ gdzieカ jego inspiracja, to i jego energia nie jest pウynna i rosnアca ... gdzieカ jest twj bウアd i brak w twoim ソyciu korzyカci, satysfakcji, trudno teソ mwi・o szcz・ciu, jednoカci kiedy brakuje czウowiekowi relacji z innymi ludシmi, czyli nie widzimy wウasnych zablokowanych kanaウw miウoカci, ktre orzeシwiajア martwア energi・ A bywa, ソe taki czウowiek nawet nie dostrzega, ソe inni sア zgniecieni i stウamszeni!

Bywa, ソe dopiero kiedy to sam znajdziesz si・w uカcisku ciemnej energii zaczynasz si・budzi・ Negatywne energie pウynアce przez nasze ソycie, takie jak strach, stres, niepokj, l麑, zwアtpienie, smutek, ソal, samotnoカ・ zazdroカ・ zawiカ・ rozczarowanie, gniew, frustracja wywoウujア w tobie uczucie apatyczne lub odr黎wienie.

Tylko zauwaソajアc ten wウasny stan, tア negatywnア energi・mamy szans・ wyrwna・si・ze カwiatウem, przywrci・swojア energi・lekkoカci, spokoju, kreatywnoカci, radoカci, humoru, pasji, miウoカci, wspウczucia, opiekuczoカci i caウoカci.

Czym wi麑sza inspiracja tym wi麑szy przepウyw energii. Doce・ ogrom moソliwoカci jakie kaソdego dnia Wszechカwiat wkウada ci do r麑i, wypeウnia ci・po brzegi w rソne doカwiadczenia i przygody. Popatrz jakie obiekty znajdujア si・w twoim ソyciu, jaka pウynie przez nie energia. Czy masz w niej sojusznika, nauczyciela czy tylko ソyjesz w カwiecie przedmiotw?

Jesteカ energiア i ソyjesz w カwiecie energii, zanurz si・w tym stanie przepウywu, dopasuj si・do przepウywu inspiracji, doce・ kaソde swoje doカwiadczenie, doce・wウasnア wolnoカ・i moソliwoカ・ zmiany wウasnego ソycia.

Zdaj sobie jasno spraw・ po prostu jesteカ przejawem カwiadomoカci, grasz swojア rol・ jesteカ jednア z wielu kreacji. Twoje codzienne myカli, czyny, one pozwalajア ci korzysta・z Prawa Przyciアgania ... i korzystaj z tego Prawa, tylko mアdrze ... i oczywiカcie nie myカl o sobie, ソe ono dziaウa dobrze tylko dla ciebie a innych kaソe ... im wi鹹ej si・dzielisz, stosujesz wzajemnア wymian・energii, dajesz jedno ziarno, zbierasz caウア garカ・ osiアgasz wspaniaウe korzyカci i ufaj, Wszechカwiat zawsze speウnia czウowieka intencje i motywacje na podstawie naszego serca. Co siejesz to i ソア・b鹽ziesz!!!

Namaste

25 July 2014

WIES」AWA