MODLITWY

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

TAJEMNICE RADOSNE:

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Maryja ofiarowała siebie, a Bóg uradował się, że znalazł w Maryi Matkę najświętszą ze wszystkich matek. Prośmy Jezusa, by pozwolił nam zrozumieć, jaką była ta Jego radość, że mógł prowadzić Maryję ku bliskiej łączności z Ojcem.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Na polecenie Anioła Maryja udaje się do swojej krewnej Elżbiety. Została obdarzona wielką Tajemnicą, a oto maleńki Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, pod wpływem Ducha Świętego, objawia swojej matce, że Maryja jest Matką jej Boga. Prośmy Maryję i Elżbietę, aby nam objawiły jak mamy nasze łaski osobiste umiejętnie wykorzystywać do życia tajemnicą wiary.

III. Narodzenie Jezusa w Betlejem
Jezusowe narodziny otaczała radość. Była to też radość Jezusa ofiarowującego siebie św. Józefowi i pasterzom czyli najbiedniejszym. Jezus chciał, aby Go nosili na rękach najbiedniejsi. Prośmy Pana, aby i nam udzielił podobnych łask w Eucharystii, gdy Go przyjmujemy.

IV. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Maryja oddała swoje życie całkowicie Jezusowi, aby On mógł nim dysponować jak zechce. Posłusznie ofiarowała Go w Świątyni Ojcu, a potem trwała przy Nim aż do Ukrzyżowania. Prośmy Jezusa o taką łaskę dla nas - dar ofiarowania się Jemu w dyspozycyjności czynów, w ogromnej cierpliwości.

V. Odnalezienie Jezusa w Świątyni
Jezus pierwszy raz nauczał i było to Jego pierwsze cierpienie. Oto dla pozostania z uczonymi, aby odpowiadać na ich pytania, poświęcił spokój Serca swojej ukochanej Matki, która Go musiała szukać. Prośmy Jezusa, aby i nam dane było rozumienie cierpienia, które uświęca człowieka.

TAJEMNICE ŚWIATŁA:

I. Chrzest Jezusa w Jordanie
"Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Właśnie wtedy, gdy Jezus schodzi do wody jako niewinny, czyniąc siebie za nas "grzechem"- otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem Umiłowanym. Natomiast Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji."

II. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
"Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie, gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę."

III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
"Tajemnicą świata jest nauczanie Jezusa o nadejściu Królestwa Bożego oraz wzywanie do nawrócenia. Odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością, Jezus daje początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata. Szczególny wyraz tej tajemnicy nadał powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania.

IV. Przemienienie na górze Tabor
"Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor". Głębię tej tajemnicy Jezus objawił trzem wybranym Apostołom. Pan ukazał im swoje Bóstwo i swoją chwałę. Tym samym uwiarygodnił przed nimi wszystkie swoje nauki, także te najtrudniejsze: o Krzyżu i cierpieniu. Mówił: "Syn Boży musi cierpieć; będzie zabity".

V. Ustanowienie Eucharystii
"Tajemnicą światła jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając "aż do końca" świadectwo swej miłości do ludzi, dla zbawienia których złożył siebie samego w ofierze."

TAJEMNICE BOLESNE:

I. Agonia w Ogrójcu
Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów, aby razem z Nim modlili się, a oni zasnęli. Prośmy Jezusa, aby przez swoją Agonię oczyścił wszystkie nasze stany zagmatwania, wyczerpania i lęku, byśmy stając się od nich wolnymi, mogli się modlić razem z Nim.

II. Biczowanie
Jezus zechciał przyjąć to upokorzenie stosowane wobec złoczyńców. Jego ciało zranił nasz grzech, przez co stało się ono jedną wielką raną. Prośmy Jezusa, aby dał nam siły do ofiarowania Mu wszystkich naszych fizycznych cierpień i upokorzeń jakich doznamy w życiu, w celu naszego zbliżenia się do Niego.

III. Cierniem ukoronowanie
Nasz Pan jest Królem, ale zechciał by żołnierze rzymscy wystawili Go na pośmiewisko, aby Go, dla drwiny, ukoronowali cierniem. Jego głowa została zmasakrowana, dla uwolnienia nas od pojęć i wyobrażeń przeszkadzających nam w pełnym przynależeniu do Niego. Prośmy Pana, by przez swą Mękę wyzwolił nas od diabła, od naszego agresywnego "ja".

IV. Dźwiganie Krzyża
W tej Drodze Jezusowi mogli pomagać Aniołowie, ale On chciał aby to był Szymon - jeden z nas. W ten sposób uczy nas, że codziennym trudem pracy, podejmowany wraz z Nim, możemy się przyczynić do zbawienia świata. Prośmy Jezusa, aby zechciał przyjąć nasz trud i pracę, nasz codzienny krzyż i aby dał nam siłę, byśmy go mogli nieść bez narzekania.

V. Ukrzyżowanie Jezusa
W tej Godzinie Jezus przyciągnął nas do siebie i dał nam swoją Matkę. Prośmy gorąco Pana, by przez swój Krzyż uwolnił nas zupełnie od szatana, aby dał nam wolne serce.

TAJEMNICE CHWALEBNE:

I. Zmartwychwstanie
Naszą najgłębszą potrzebą jest odczuwanie Obecności Jezusa. Nasz Pan zmartwychwstał, więc może być obecny przy każdym z nas. Znakiem tej Obecności jest Eucharystia. Prośmy Pana o łaskę silnej wiary w Jego zmartwychwstanie.

II. Wniebowstąpienie
Potrzeba nam nadziei, że spotkamy naszego Pana, któremu Bóg dał "Królestwo, potęgę i chwałę na wieki" i, który wstawia się za nami do Boga w niebie. Prośmy Jezusa o siłę, która przyciągnie nas do Niego.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Potrzebny jest nam pokój serc, którego sprawcą jest Duch Święty - Duch, który jednoczy człowieka z Jezusem. Prośmy Boga, aby zesłał nam Ducha Świętego, który usunie z nas wszystko, co przeszkadza oddać się Jezusowi.

IV. Wniebowzięcie Maryi
Pragniemy być świętymi. Jest to możliwe tylko przez utrzymanie bliskości z ludzką świętą naturą Jezusa, w Eucharystii. Prośmy Maryję, aby wprowadziła nas w tajemnicę Jej bliskości z Jezusem.

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Pragniemy Królestwa Pokoju. Jest to królestwo Jezusa i Maryi. Jemu nie grożą ataki szatana. Prośmy Maryję, by czuwała nad naszymi myślami, gestami i słowami tak, aby wprowadzały one pokój do ludzkich serc.