MODLITWY

MODLITWA O POKÓJ W ZIEMI
ŚWIĘTEJ I NA CAŁYM ŚWIECIE

W poniedziałek 7 maja 2001r. przed południem Jan Paweł II przybył do Kunejtry - miasta leżącego w pobliżu Wzgórz Golan, doszczętnie zniszczonego w 1974 r. przez wycofujących się żołnierzy izraelskich. W zrujnowanej prawosławnej cerkwi Ojciec Święty odmówił modlitwę o pokój.

APEL

Minęło wiele lat i nie ma już między nami Jana Pawła II lecz świat nadal potrzebuje modlitwy o pokój. Codzienna modlitwa o pokój powinna mieć charakter powszechny. Na ten apel powinni odpowiedzieć wszystkie dzieci światła, wszyscy ci którzy służą Bogu i Jezusowi Chrystusowi i wszyscy ci, którzy pragną być narzędziem w sprawie pokoju. Każdego dnia wszyscy skupmy się na osobistej modlitwie. Obecnie Ziemia woła o nasze wsparcie.

My wezwani do modlitwy, zapalmy świece i w ciszy poświęćmy pięć minut dziennie prosząc Boga o pokój na świecie dla wszystkich ludzi.

(Rose of Sharon)


MODLITWA JANA PAWŁA II

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5, 9)

Z tego miejsca, tak bardzo zrujnowanego przez wojnę, pragnę wznieść serce i głos w modlitwie o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Prawdziwy pokój jest darem Bożym. Abyśmy mogli otworzyć się na ten dar, potrzebne jest nawrócenie serca oraz sumienie posłuszne Jego Prawu. Zasmucony wiadomościami o walkach i ofiarach śmiertelnych, jakie nawet dzisiaj docierają z Gazy, modlę się jeszcze goręcej.

Boże nieskończonego miłosierdzia i dobroci, z wdzięcznym sercem modlimy się dziś do Ciebie na tej ziemi, po której chodził niegdyś św. Paweł. Narodom głosił on prawdę, że Bóg w Chrystusie jedna świat ze sobą (por. 2 Kor 5, 19).

Niech Twój głos rozbrzmiewa w sercach wszystkich ludzi, gdy wzywasz ich, by szli ścieżką pojednania i pokoju i byli miłosierni, jak Ty jesteś miłosierny. Panie, Ty kierujesz słowa pokoju do swego ludu i do wszystkich, którzy zwracają ku Tobie swe serca (por. Ps 85 [84], 9).

Modlimy się do Ciebie za ludy Bliskiego Wschodu. Pomóż im obalić mury wrogości i podziałów i budować wspólnie świat sprawiedliwy i solidarny. Panie, Ty stwarzasz nowe niebo i nową ziemię (por. Iz 65, 17).

Tobie zawierzamy młodych tej ziemi. W swych sercach tęsknią oni za jaśniejszą przyszłością; spraw, aby jeszcze mocniej pragnęli być ludźmi pokoju i zwiastunami nowej nadziei dla swoich narodów. Ojcze, Ty sprawiasz, że sprawiedliwość wyrasta z ziemi (por. Iz 45, 8 ).

Modlimy się za przywódców państwowych tego regionu, aby usilnie starali się zaspokoić słuszne pragnienia swoich narodów i uczyć młodzież dróg sprawiedliwości i pokoju. Natchnij ich, aby zabiegali ofiarnie o wspólne dobro, szanowali niezbywalną godność każdego człowieka obraz i podobieństwo Stwórcy, wpisane w naturę każdej ludzkiej istoty. Modlimy się zwłaszcza za przywódców szlachetnej Syrii. Obdarz ich mądrością, dalekowzrocznością i wytrwałością; niech nigdy nie poddadzą się zniechęceniu, spełniając trudne zadanie budowy trwałego pokoju, jakiego pragnie gorąco ich naród.

Ojcze niebieski, w tym miejscu, które widziało nawrócenie apostoła Pawła, modlimy się za wszystkich, który wierzą w Ewangelię Jezusa Chrystusa. Kieruj ich krokami w prawdzie i miłości. Niech stanowią jedno, jak Ty jesteś jednym z Synem i Duchem Świętym. Niech dają świadectwo o pokoju, który przewyższa wszelki umysł  i o światłości, która zwycięża mroki wrogości, grzechu i śmierci. (por. Flp 4, 7)

Panie nieba i ziemi, Stwórco jednej ludzkiej rodziny, modlimy się za wyznawców wszystkich religii. Niech szukają Twej woli w modlitwie i czystości serca; niech oddają Ci chwałę i wielbią Twoje święte Imię. Pomóż im odnaleźć w Tobie moc, która pozwoli im przezwyciężyć lęk i nieufność, wzrastać w przyjaźni i współistnieć w zgodzie. Miłosierny Ojcze, niech wszyscy wierzący mają odwagę przebaczyć sobie nawzajem, aby zagoiły się rany przeszłości i dzisiaj nie były już przyczyną dalszych cierpień. Niech to nastąpi zwłaszcza w Ziemi Świętej, którą pobłogosławiłeś licznymi znakami swej Opatrzności i w której objawiłeś się jako Bóg miłości. Matce Jezusa, błogosławionej Maryi Pannie, zawierzamy mieszkańców tego kraju, w którym niegdyś żył Jezus. Za Jej przykładem niech słuchają słowa Bożego i okazują szacunek i współczucie innym, zwłaszcza tym, którzy różnią się od nich. Niech starają się zachować jedność serc i umysłów, pracując dla świata, który będzie prawdziwym domem wszystkich narodów!

Salam! Salam! Salam!

Amen!

Na zakończenie pragnę skierować słowa uznania do stacjonujących tu oddziałów międzynarodowych. Wasza obecność oznacza, że społeczność międzynarodowa zdecydowana jest wspomagać działania, które mają przybliżyć nadejście dnia, gdy narody, kultury i religie tego regionu będą współistnieć w zgodzie. Niech Bóg wszechmogący chroni was i wspiera wasze wysiłki!Jan Pawel II

SILK ROAD KITARO


Temple of my heart - (music : Medwyn Goodall )


Song for Peace KITARO