MIECZ PRAWDY

SŁOWA UKRYTE
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

 

On Jest Chwałą Chwały

Oto jest to, co zesłane zostało z królestwa chwały, głoszone językiem potęgi i mocy i objawione Prorokom dawnych czasów. Wzięliśmy istotę rzeczy tych i przystroiliśmy ją w szaty zwięzłości, na znak łaski dla sprawiedliwych, aby trwali wiernie przy Przymierzu Bożym, aby życiem swym pełnili to, co im zostało powierzone i zdobyli w królestwie ducha klejnot Boskiej cnoty.

(Słowa ukryte, prolog)
1. O Synu Ducha!

Oto pierwsza moja rada: Miej serce czyste, łagodne i promienne, ażeby twoim zostało królestwo, pradawne, niezniszczalne i wiekuiste.

(Słowa ukryte z arabskiego 1)
2. O Synu Ducha!

Ze wszech rzeczy najukochańszą jest przed oczyma Mymi sprawiedliwość, nie odwracaj się od niej, jeżeli Mnie pragniesz i nie zaniedbuj jej, abym Ja w tobie ufność mógł położyć. Za jej pomocą widzieć będziesz własnymi oczyma, nie zaś oczyma innych i pojmować własnym rozumem, a nie rozumem bliźniego twego. Rozważ to w sercu twoim: jako ci być przystoi. Zaprawdę, sprawiedliwość jest Moim darem dla ciebie i znakiem łaskawości Mojej. Ustanów ją zatem przed oczyma twymi.

(Słowa ukryte z arabskiego 2)
3. O Synu Człowieczy!

Osłonięty w niepamiętnej istocie i w pradawnych odwieczach tożsamości Mojej czułem miłość Mą dla ciebie, przeto stworzyłem cię, na tobie wyryłem podobiznę Moją i objawiłem ci piękno moje.

(Słowa ukryte z arabskiego 3)
4. O Synu Człowieczy!

Kochałem cię w twórczości Mojej, przedto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszę twą napełnił duchem życia.

(Słowa ukryte z arabskiego 4)
5. O Synu Tego Który Jest!

Kochaj Mnie, abym Ja kochał ciebie. Jeśli ty Mnie nie kochasz, Moja miłość nie może cię w żaden sposób dosięgnąć. Wiedz o tym sługo.

(Słowa ukryte z arabskiego 5)
6. O Synu Tego, Który Jest!

Rajem twoim jest Moja miłość, a złączenie ze Mną twoim niebiańskim domem. Wnijdź i nie zwlekaj. Oto co przeznaczone dla ciebie zostało w królestwie Naszym na wysokościach i w przewysokim Naszym raju.

(Słowa ukryte z arabskiego 6)
7. O Synu Człowieczy!

Jeśli Mnie kochasz, tedy odwróć się od siebie samego, a jeśli Mego zadowolenia pragniesz, nie dbaj o własne, byś umarł we Mnie, a Ja bym wiecznie żył w tobie.

(Słowa ukryte z arabskiego 7)
8. O Synu Ducha!

Nie ma dla ciebie spoczynku prócz wyrzeczenia się siebie i zwrócenia się ku Mnie, bowiem przystoi ci chlubić się Moim imieniem, nie własnym i ufność we Mnie położyć, nie w sobie samym; albowiem pragnę kochanym być Sam ponad wszystko inne.

(Słowa ukryte z arabskiego 8)
9. O Synu Tego Który Jest!

Moja miłość jest Moją twierdzą; kto do niej wchodzi, ten jest spokojny i bezpieczny, a kto się odwraca, ten z pewnością zabłąka się i zginie.

(Słowa ukryte z arabskiego 9)
10. O Synu Słowa!

Tyś jest Moją twierdzą, wejdź do niej abyś w bezpieczeństwie pozostawał. Moja miłość jest w tobie, wiedz o tym abyś znalazł Mnie tuż przy tobie.

(Słowa ukryte z arabskiego 10)
11. O Synu Tego Który Jest!

Tyś jest Mą lampą i światło Moje jest w tobie. Czerp światło zeń i nie szukaj nikogo prócz Mnie, bowiem stworzyłem cię bogatym i hojnie cię obdarowałem.

(Słowa ukryte z arabskiego 11)
12. O Synu Tego Który Jest!

Rękami potęgi uczyniłem ciebie i palcami mocy stworzyłem ciebie, a w tobie umieściłem istotę Mego światła. Tym się zadowolnij i nie szukaj niczego więcej, gdyż dzieło Moje jest doskonałe, a rozkaz Mój wiążący. Nie przecz temu ani o tym nie powątpiewaj.

(Słowa ukryte z arabskiego 12)
13. O Synu Ducha!

Stworzyłem cię bogatym; czemu doprowadzasz się do nędzy? Szlachetnym cię uczyniłem; czemu się poniżasz? Z istoty wiedzy dałem ci byt; czemu szukasz oświecenia u kogokolwiek prócz Mnie? Z gliny miłości ulepiłem ciebie; czemuż to zajmujesz się innym? Zwróć wzrok swój ku sobie samemu, ażebyś ujrzał Mnie w samym sobie, potężnego, władnego i samoistnego.

(Słowa ukryte z arabskiego 13)
14. O Synu Człowieczy!

Tyś jest podwładnością Moją a Moja podwładność nie ginie; czemu się boisz swej zguby? Tyś jest Mym światłem, a światło Me nigdy nie zgaśnie; czemu się lękasz zgaśnięcia? Tyś jest Mą chwałą, a chwała Moja nie mija; tyś jest Mą szatą, a szata Moja nigdy nie będzie podarta. Trwaj więc w miłości twej dla Mnie, ażebyś znalazł Mnie w królestwie chwały.

(Słowa ukryte z arabskiego 14)
15. O Synu Słowa!

Zwróć oblicze twoje ku Mnie i wyrzeknij się wszystkiego prócz Mnie albowiem panowanie Moje trwa wiekuiście, a władanie Moje nie ginie. Jeśli szukasz innego prócz Mnie, niechybnie doznasz zawodu, chociażbyś wszechświat przeszukiwał przez wieczność całą.

(Słowa ukryte z arabskiego 15)
16. O Synu Światła!

W niepamięć puść wszystko prócz Mnie i szukaj zjednoczenia z duchem Moim. Oto istota Mego rozkazu; zwróć twe oblicze ku niemu.

(Słowa ukryte z arabskiego 16)
17. O Synu Człowieczy!

Zadowolnij się Mną i nie szukaj oparcia innego, prócz Mnie, albowiem nigdy ci nikt prócz Mnie nie wystarczy.

(Słowa ukryte z arabskiego 17)
18. O Synu Ducha!

Nie proś Mnie o to, czego dla ciebie nie pragniemy, i zadowolnij się tym, cośmy przeznaczyli dla ciebie. Oto co korzyść ci przyniesie, jeśli się tym zadowolnisz.

(Słowa ukryte z arabskiego 18)
19. O Synu Cudownego Widzenia!

Dech własnego Mego ducha tchnąłem w ciebie, abyś był Mym miłośnikiem. Czemu opuściłeś Mnie i szukasz ukochania innego oprócz Mnie?

(Słowa ukryte z arabskiego 19)
20. O Synu Ducha!

Wielkie jest Me roszczenie względem ciebie; nie może być zapomniane. Hojna jest łaska Moja względem ciebie; nie może być przesłonięta. Miłość Moja zamieszkuje w tobie; nie może być zatajona. Światło Me jest w tobie; nie może być ukryte.

(Słowa ukryte z arabskiego 20)
21. O Synu Człowieczy!

Z drzewa promienistej chwały przeznaczyłem ci przewyborny owoc; czemuś odwrócił się i zadowolnił tym, co pośledniejsze? Zwróć się z powrotem ku temu, co lepsze dla ciebie w królestwie na wysokościach.

(Słowa ukryte z arabskiego 21)
22. O Synu Ducha!

Stworzyłem cię szlachetnym, a przecież poniżyłeś się. Podnieś się więc ku temu, do czego zostałeś stworzony.

(Słowa ukryte z arabskiego 22)
23. O Synu Najwyższego!

Do tego cię wzywam, co wieczne; ty przecież szukasz tego co przemija. Cóż cię skłoniło, byś się odwrócił od Naszego życzenia, a szedł za własnym?

(Słowa ukryte z arabskiego 23)
24. O Synu Człowieczy!

Nie przekraczaj granic twoich ani nie rość sobie tego, co się tobie nie godzi. Padnij na twarz przed obliczem Boga twego, Pana potęgi i mocy.

(Słowa ukryte z arabskiego 24)
25. O Synu Ducha!

Nie wynoś się nad ubogiego, bowiem prowadzę go drogą jego, a ciebie widzę w nikczemnym twym stanie i wiecznym wstydem cię okrywam.

(Słowa ukryte z arabskiego 25)
26. O Synu Tego, Który Jest!

Jak mogłeś zapomnieć o własnych błędach i zajmować się błędami innych? Ten, kto tak czyni, potępiony jest przeze Mnie.

(Słowa ukryte z arabskiego 26)
27. O Synu Człowieczy!

Niechaj twe usta nie szepczą grzechów innych, póki sam jesteś grzesznikiem. Jeśli przekroczysz ten zakaz, potępionyś i Ja temu świadczę.

(Słowa ukryte z arabskiego 27)
28. O Synu Ducha!

Wiedz, zaprawdę: kto każe innym czynić sprawiedliwość, a sam niesprawiedliwość popełnia, nie należy do Mnie, chociażby nawet nosił Moje imię.

(Słowa ukryte z arabskiego 28)
29. O Synu Tego, Który Jest!

Nie przypisuj żadnej duszy, czego pragniesz, by tobie przypisano, i nie mów tego, czego nie czynisz. Oto Mój rozkaz tobie dany; przestrzegaj go.

(Słowa ukryte z arabskiego 29)
30. O Synu Człowieczy!

Nie odmawiaj słudze Memu, gdyby cię prosił o cokolwiek, albowiem jego oblicze Moim jest obliczem. Ukorz się zatem przede Mną.

(Słowa ukryte z arabskiego 30)
31. O Synu Tego, Który Jest!

Rachunek z sobą czyń każdego dnia, nim powołany będziesz do rozliczenia; śmierć bowiem zstąpi na ciebie nieoznajmiona i wezwany będziesz do zdania rachunku za czyny twoje.

(Słowa ukryte z arabskiego 31)
32. O Synu Najwyższego!

Śmierć przeznaczyłem dla ciebie jako radosną nowinę; czemu się smucisz z jej przyczyny? Światło stworzyłem, by cię oświecać; czemu się przed nim zasłaniasz?

(Słowa ukryte z arabskiego 32)
33. O Synu Ducha!

Radosną wieścią światła pozdrawiam ciebie; radością ją powitaj. Na dwór świętości wzywam ciebie; weź w nim mieszkanie, ażebyś znalazł wiekuisty spokój.

(Słowa ukryte z arabskiego 33)
34. O Synu Ducha!

Duch świętości radosną wieść złączenia ci niesie; czemu się smuczisz? Duch mocy w sprawie jego cię utwierdza; czemu się zasłaniasz? Światło oblicza Jego prowadzi ciebie; jak możesz iść na bezdroża?

(Słowa ukryte z arabskiego 34)
35. O Synu Człowieczy!

Nie smuć się niczym prócz oddalenia od Nas, a zaś nie raduj się niczym prócz twej bliskości oraz powrotu do Nas.

(Słowa ukryte z arabskiego 35)
36. O Synu Człowieczy!

Raduj się w wesołości serca twego, ażebyś godny był spotkania ze Mną i odzwierciedlania Mego piękna.

(Słowa ukryte z arabskiego 36)
37. O Synu Człowieczy!

Nie rozdziewaj się z Mojej pięknej szaty i nie postradaj części twej z cudownego źródła Mego, aby przez wieczność całą nie dokuczyło ci pragnienie.

(Słowa ukryte z arabskiego 37)
38. O Synu Tego, Który Jest!

Chadzaj drogami praw Moich z miłości twojej dla Mnie i odmawiaj sobie tego, czego pożądasz, jeśli Mojego zadowolenia pragniesz.

(Słowa ukryte z arabskiego 38)
39. O Synu Człowieczy!

Nie zaniedbuj rozkazów Moich, jeżeli kochasz Me piękno i nie zapominaj rad Moich, jeśli zadowolenie Me pragniesz osiągnąć.

(Słowa ukryte z arabskiego 39)
40. O Synu Człowieczy!

Gdybyś mknął przez bezmiary przestrzeni i przebywał obszary niebios, jeszczebyś nie znalazł spokoju oprócz poddania Naszemu rozkazowi i korności przed Naszym obliczem.

(Słowa ukryte z arabskiego 40)
41. O Synu Człowieczy!

Głoś wspaniałość Mojej sprawy, ażebym odkrył przed tobą tajemnice wielkości Mojej i zaświecił nad tobą światłem wieczności.

(Słowa ukryte z arabskiego 41)
42. O Synu Człowieczy!

Poniż się przede Mną abym łaskawie nawiedził ciebie. Powstań dla tryumfu sprawy Mojej, abyś jeszcze na świecie osiągnął zwycięstwo.

(Słowa ukryte z arabskiego 42)
43. O Synu Tego, Który Jest!

Wspominaj imię Moje, na ziemi Mojej, ażebym Ja w niebiosach Moich pamiętał o tobie, w ten sposób i Moje oczy i twoje będą ucieszone.

(Słowa ukryte z arabskiego 43)
44. O Synu Tronu!

Słuchem twoim jest Mój słuch, słuchaj nim zatem. Wzrokiem twoim jest Mój wzrok; spoglądaj nim, abyś w najskrytszych głębiach duszy twojej świadczył o wspaniałej Mej świętości, a Ja, bym w Sobie samym świadectwo dał wzniosłego twego stanu.

(Słowa ukryte z arabskiego 44)
45. O Synu Tego, Który Jest!

Szukaj śmierci męczennika na drodze Mojej, rad z tego co Mnie jest miłe i bądź wdzięczny za wyroki Moje, ażebyś spoczął ze Mną pod baldachimem majestatu za przybytkiem chwały.

(Słowa ukryte z arabskiego 45)
46. O Synu Człowieczy!

Pomyśl i rozważ. Pragniesz-li skonać na łożu twoim, lub umęczonym zostać w pyle na Mojej drodze, stając się w sposób taki wykonawcą Mojego rozkazu i objawicielem światła Mego w najwyższym raju? Osądź sługo!

(Słowa ukryte z arabskiego 46)
47. O Synu Człowieczy!

Na Moje piękno! Jeśli włosy twoje zabarwione zostaną krwią twoją większe to będzie przed Moim wzrokiem, niźli stworzenie wszechświata i światła obu światów. Staraj się więc to osiągnąć, o sługo!

(Słowa ukryte z arabskiego 47)
48. O Synu Człowieczy!

Wszystko swój znak posiada. Znakiem miłości jest męstwo w znoszeniu wyroków Moich i cierpliwość pośród prób Moich.

(Słowa ukryte z arabskiego 48)
49. O Synu Człowieczy!

Szczery miłośnik tęskni za próbą, jak buntownik za przebaczeniem, a grzesznik za miłosierdziem.

(Słowa ukryte z arabskiego 49)
50. O Synu Człowieczy!

Jeśli niedola nie spotka cię na ścieżce Mojej, jakżeż będziesz mógł kroczyć drogami tych, którym jest miłe to, co Mnie się podoba? Jeśli strapienia nie nawiedzą cię w tęsknocie twojej za spotkaniem ze Mną, jakżeż zdobędziesz światło w miłości twej dla Mego piękna?

(Słowa ukryte z arabskiego 50)
51. O Synu Człowieczy!

Niedola, którą ci zsyłam, jest Moją opatrznością; na pozór jest ogniem i zemstą, ale w istocie światłem i miłosierdziem. Śpiesz ku niej przeto, byś stał się wiecznym światłem i nieśmiertelnym duchem. Oto Mój rozkaz tobie dany; pełnij go.

(Słowa ukryte z arabskiego 51)
52. O Synu Człowieczy!

Jeśli cię spotka pomyślność, nie raduj się, a jeśli poniżenie cię dotknie, nie smuć się; albowiem jedno i drugie przeminie i nie będzie ich więcej.

(Słowa ukryte z arabskiego 52)
53. O Synu Tego, Który Jest!

Jeśli niedostatek cię dotknie, nie smuć się; nadejdzie bowiem dzień, gdy Pan wszelkich bogactw cię nawiedzi. Nie lękaj się poniżenia, bowiem nadejdzie dzień, gdy chwała Jego spocznie na tobie.

(Słowa ukryte z arabskiego 53)
54. O Synu Tego, Który Jest!

Jeśli miłujesz to wieczne i niezniszczalne królestwo i to pradawne wiekuiste życie, opuść śmiertelną i przemijającą dziedzinę.

(Słowa ukryte z arabskiego 54)
55. O Synu Tego, Który Jest!

Nie zajmuj się tym światem, gdyż ogniem próbujemy złoto, a złotem próbujemy sługi Nasze.

cdn...

Przygotował Pablo