MEDYTACJE

TINA TURNER - SARVESHAM
SVASTIR BHAVATU (PEACE MANTRA)
(VIDEO)

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)