MEDYTACJE

TINA TURNER - NAM MYOHO RENGE KYO
(VIDEO)

Tina Turner - Nam Myoho Renge Kyo (2H Buddhist Mantra)