MEDYTACJE

MANTRA OF AVALOKITESHVARA
(VIDEO)

Mantra Of Avalokiteshvara - Medicine Buddha Mantra