KUNDALINI

TWÓRCZE ENERGIE
 

Jedną z najpotężniejszych energii kosmicznych jest Kundalini. Jest to Energia Boska. Transmitowana w ciało człowieka za pomocą siedmiu głównych czakr zmienia przede wszystkim jego umysł i serce. Wznosi człowieka na wysokie pola świadomości.

Czakry trzymają zdrowie i dobrą kondycję każdej osoby. W zależności od energii - szybkości jej wibracji każda osoba posiada inną świadomość. Przebudzona energia Kundalini w ciele ludzkim bardzo mocno rozwija wszystkie czakry. Od momentu wniknięcie energii kosmicznych budzi się człowieka nadświadomość i zmienia bardzo mocno świadomość takiej przebudzonej jednostki. Kiedy kosmiczna energia wnika w ciało poprzez medulla oblongata wówczas zmienia bardzo mocno fizyczne ciało.

Człowiek jest podwójną naturą:
wewnętrzną i zewnętrzną,
spirytualną i materialną.
Posiada podwójną biegunowość.

W świętych skryptach dalekiego wschodu można znaleźć dużo mitów odnośnie kosmicznych energii i samej spirytualnej wartości człowieka. W zależności jak też ktoś rozumie tą energię można ją różnie nazywać. W hinduizmie znajdujemy takie nazwy jak: Bóg, Brahma, Vishnu, Shiva.

Brahma reprezentuje twórczą energię, jest obrazowana jako cztery głowy i cztery ręce. Shiva była reprezentowana jako pięć głów, ale jedną obcięto. Brahma przejawia się w poezji, mądrości, miłości. Energia Vishnu jest połączona za pomocą czterech rąk - parami z energią Lakshami - boginią bogactwa i piękna. Shiva to niszcząca energia. Bóg Shiva ma cztery ręce i troje oczu. Jedno z nich ma moc zabijania. Shiva żył w Himalajach, był też zwany Bogiem Gór. Jest energią wiedzy i artyzmu.

Vishnu - wąż, który zawsze żyje - wieczny. Hinduska legenda mówi, że właśnie w okresie Kali Yuga, w której przyszło nam żyć zakwitnie Lotus w jego pępku. A ziemię pokryją wody świata, a Lotus wzrośnie ponad wodą i ponownie podźwignie i da życie nowemu światu.

Brahma jest energią twórczą świata materialnego.

Shiva reprezentuje energię transformacji, z jednej formy zmienia na inną.

Vishnu reprezentuje twórczy potencjał obudzonego Kundalini.


Ludzie bardzo często budzą w sobie wysokie energie drogą wizualizacji i projektowania własnego umysłu. Ale są też ludzie, którzy nie myślą o rozbudzeniu tych wysokich energii, a jednak ta energia budzi się w nich. Z reguły ci ludzie są zaabsorbowani naturą, rozumieją swój byt na ziemi, inkarnują się już jako jednostki wysoko rozwinięte, przychodzą w fizycznej formie życia z wyższych wymiarów i mają w sobie już wysokie wibracje. W ich ciałach nagle budzi się spontanicznie energia Kundalini. Mają wysoko rozwinięte swoje czakry, wielokrotnie bardzo spirytualni i niosą w sobie duży twórczy potencjał. Lubią pomagać innym.

A jak pokazuje kosmiczne energie Biblia?

Wczesne zapiski biblijne opisują opowieści o rzece, jej źródło znajduje się w Edenie, w ogrodzie, gdzie zaistniało pierwsze życie na Ziemi. Ta rzeka dzieli się na cztery gałęzie. W ten sposób symbolicznie wyrażano kosmiczne energie w fizycznym ciele, kiedy zaistniał człowiek. Biblijna legenda mówi, że Bóg ożywiał przez siebie ukształtowaną glinę, dał jej swój dech aby ta materia mogła zaistnieć w fizycznym świecie. W ten sposób został powołany w człowieku rozum - świadomość. Dusza człowieka jest nasycona nadświadomością, to ta energia poprzez duszę ożywia świadomość człowieka i pozwala mu żyć niezależnie.

Biblia mówi cały czas o energii kosmicznej, ale ukazuje to w wielkich symbolach, a człowiek nadal nie rozpoznaje ich dokładnie. Historia biblijna opisuje ewolucyjny rozwój człowieka sięgający tysiące lat wstecz, jak ta kosmiczna energia wniknęła w ciało człowieka, jak stopniowo otwiera jego wnętrze na samorealizację albo na energie spirytualne. Dobrym przykładem jest 2-ch braci: Abel i Kain. Obaj synowie Adama i Ewy, a jakże inaczej przebudzeni? Jeden dzierżył w sobie wysokie energie dolnych czakr realizował się na Ziemi, a drugi rozwijał w sobie energie czakr górnych - służył Bogu.

Następnym ważnym miejscem w Biblii, która doskonale ukazuje stan energii czakr człowieka i ich rozwój jest Exodus. Mojżesz reprezentował wyższy rozwój poprzez wyobraźnię. Kto dobrze zrozumie ten fragment Biblii, i ma również dobrą wiedzę o czakrach szybko zauważy jak symbolicznie jest to opisane w tym urywku. Również jest doskonale przedstawione jak każda z nich pracuje indywidualnie - niezależnie od innych i jak doskonale potrafi pracować wspólnie z innymi tworząc wiele poziomów. A kiedy wszystkie osiągają balans taki człowiek poprzez budzenie się wyższych energii osiąga wyższą świadomość.

"...Zrobisz ten świecznik ze szczerego złota. Jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. Sześć ramion wychodzić będzie z jego boków, trzy ramiona świecznika z jednego a trzy z drugiego boku. Trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu z gałką i kwiatami i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu i gałką i kwiatem. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Na samym świeczniku będą cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami. Pod każdymi dwoma ramionami wychodzącymi z niego będzie po jednej gałce. A tak będą gałki pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. Ich gałki i ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. Zrobisz też do niego siedem lamp. Lampy jego należy tak ustawić aby oświecały i przeciwną stronę. Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota. Świeczniki i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota. Bacz abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze..." (Wj 25, 31- 40)

Również następny urywek Biblii, mały David pastuszek, który później był królem, znalazł pięć elementów i wiedział jak je połączyć. Chciał zbudować wielki dom - świątynię, ale nigdy tego nie dokonał. Dopiero jego syn Salomon zrobił następny krok na tej drodze, wyniósł duszę człowieka o stopień wyżej. Otworzył następną furtkę dla energii kosmicznej - Kundalini.

"...Teraz tak tedy powiedz memu słudze Davidowi: Tak mówi Pan zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie. dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą i uczynię wielkim imię twoje jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi i osądzą go aby bezpiecznie mieszkał i nie będzie się już trwożył i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio. Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twojego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu Imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będą mu Ojcem a on będzie mi synem, gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną: tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Gdy Natan powiedział Davidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym jego objawieniem..."
(2 Sm 7, 8-17)

Kiedy czytamy w Nowym Testamencie historie, które nauczał Jezus ... Stanął dnia pewnego prze tłumem 5000 ludzi i dokonał cudu - nakarmił tę rzeszę ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwoma rybami. Wszyscy najedli się do syta, a jeszcze uzbierano dwanaście koszyków resztek. Jakże to było możliwe?

Pięć bochenków chleba symbolizuje pięć dolnych czakr. W pracy z tymi czakrami uczył Jezus jak rozpoznawać swoją świadomość. Dwie ryby to symbol dwóch górnych czakr, za pomocą których człowiek otrzymuje energię od swojej nadświadomości. Dwunastu apostołów jest symbolem dwunastu głównych aspektów świadomego umysłu. Są to zdolności dane człowiekowi, aby mógł się wyżej rozwinąć. Jeśli człowiek osiągnie wszystkie te stopnie w jego ciało zacznie napływać Energia Chrystusowa.

W ostatniej księdze Biblii, "W Apokalipsie Święte Jana" jest przedstawiony jeszcze jeden symbol, przeznaczenie człowieka. Ten rozdział tak różnie jest przedstawiany niczym instrukcja, jak wysoko rozwinięty człowiek może użyć świadomie swojej intuicji. Pokazuje ludzi - wszystkie generacje. W I rozdziale mówi o siedmiu złotych lampach, ma to połączenie z Księgą Wyjścia.

"... i obróciłem się aby zobaczyć co to za głos co mówił do mnie: a gdy się obróciłem zobaczyłem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników zobaczyłem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem ..." (Ak 1, 12-13)

W tym rozdziale pisze o siedmiu złotych lampach i siedmiu kościołach. Wskazuje na siedem wielkich własności fizycznych i spirytualność człowieka. Jak pracować aby te różne energie dały człowiekowi prawdziwe wartości życia.

KOŚCIOŁY.

1. Efez - czakra korzenia, twórczość, zdolności tworzenia, wytrwałość

2. Smyrna - druga czakra , myślenie

3. Pergamon -splot słoneczny, podświadomość i nadświadomość, balans, scalane podzielonego umysłu.

4. Tiatyr - myślenie związane z czakrą serca, miłość, miłosierdzie, służba, wytrwałość.
Bóg obiecał zwycięstwo nad poranną gwiazdą. Poranna gwiazda to Lucyfer, jeden z piękniejszych aniołów w niebie przed upadkiem, zwany później Szatanem. Masterowanie tej czakry daje człowiekowi zrozumienie co może utracić.

5. Sardes - czakra gardła piąta, kontrola własnego umysłu, własny wybór. Jeszcze w tym momencie można wszystko zmienić, dokonać wyboru, należy to ciągle do człowieka.

Bóg mówi, "...Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć..." (Ap 3, 1-2)

Mamy pięć dolnych czakr w komplecie.

6. Filadefia - czakra szósta, dobre widzenie, zrozumienie, mądrość.

Bóg mówi: "...Oto postawiłem w darze przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć..." (Ap 3, 8)

Zwycięstwo, jesteś filarem Boga Ojca.

7. Leodycea - siódma czakra korony i ostatni kościół, zupełne przebudzenie w pełnej Świadomości Chrystusowej.

"...Zwycięzcy pozwolę zasiąść na tronie swoim jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na tronie ..." (Ap 3, 21)

To tylko kilka nielicznych przykładów. Spróbuj wziąć do ręki Biblię i poszukaj więcej. Również w innych Świętych Skryptach można znaleźć prawdę.

Spróbuj zastanowić się chwilkę: jak ja odbieram tą prawdę, jak ja to rozumiem? Czym wypełniony jest mój umysł? Jak znajdziesz te wielkie prawdy na swojej drodze, rozpoznasz własne przeznaczenie.

Człowiek buduje swoją świadomość, kontroluje swoje zmysły, buduje energię własnych ośrodków energetycznych. Długa to droga, wspinaczka po drabinie Jakuba przez tysiące lat, w swoim przeznaczeniu. Człowieka umysł coraz mocniej przenika światło. Daje Oświecenie. Światło i dźwięk są najbardziej charakterystyczne w spontanicznym przebudzeniu Kundalini. Nowa energia przenika do czakr i płynie od pierwszej czakry korzenia - do siódmej korony. Otwiera człowieka, rozbudza jego świadomość, przekształca jego energie materialne na spirytualne. Kiedy człowiek dba zbyt mocno o swój materializm jest to tylko strata energii i budowa nowej ziemskiej egzystencji.

Jeśli człowiek nie przekroczy piątej czakry może tak trwać bez przerwy na kole życia, własnej samorealizacji. Zawsze będzie człowiekiem. Kiedy przekroczy ten wąski przesmyk - tęczowy most - jego przeznaczenie jest już tylko jedno. Oświecenie ... i staje się powoli istotą świetlistą. Osiąga wysoki pułap swoich możliwości.

Vancouver
16 April 2007

WIESŁAWA